Onze diensten

Organisatieontwikkeling en veranderingsmanagement
Interim- en crisismanagement
Project- en programmamanagement
Advies en begeleiding
Mentoring

Organisatieontwikkeling en veranderingsmanagement

Organisaties worden voortdurend uitgedaagd om zich aan te passen, en zich wendbaar op te stellen aan een sterk veranderende context. Het begeleiden van verandering richting een effectieve, efficiënte en wendbare organisatie – dat is net dé kern en dé bestaansreden van MONDEA, en bij uitbreiding de IDEA GROUP. Om veranderingsprocessen binnen organisaties in goede banen te leiden, hanteren we de principes van veranderingsmanagement. Enerzijds vraagt een veranderingstraject een rationeel stappenplan met tussentijdse resultaten en een goede monitoring van de voortgang. Hierin volgen we de inzichten uit projectmanagement. Anderzijds is verandering een cyclisch -menselijk- gegeven. Niets blijft constant. Net zoals mensen altijd in beweging zijn (komen en gaan, evolutie, inzichten en talenten, nieuwe ambities en maatschappelijke uitdagingen…), zijn ook organisaties op hun menselijke kant altijd in beweging. Vandaar dat we opteren voor een duidelijk veranderplan dat samen met de medewerkers wordt opgebouwd. Een veranderplan zorgt dat de verandering gestructureerd, gedragen en ingebed in de organisatie kan verlopen. Bovendien zorgt planning voor een houvast op de werkvloer in periodes van verandering – al moet je zo’n plan wel (logisch) regelmatig bijsturen. Co-creatie is volgens onze inzichten een manier om weerstand te reduceren en de menselijke kant van het veranderingsproces optimaal te managen.

Interim- en crisismanagement

We zetten op een snelle en flexibele manier professionals met de nodige passie, kennis en ervaring in als er iemand afwezig is aan het hoofd van een dienst, afdeling of organisatie. Onze interimmanagers zijn door de wol geverfd en ontzorgen de klant door de leidinggevende verantwoordelijkheden op te nemen zodat de organisatie blijft functioneren. Dit kan zowel in een situatie van ‘lopende zaken’ als in een crisis- of veranderingscontext. Onze Mondeanen kunnen omgaan met weerstand en een ploeg terug op de rails krijgen. We gaan verder dan louter ‘de zaken draaiende houden’, maar zorgen met een frisse blik dat er structurele verbeteringen in de werking worden gerealiseerd. Daarnaast kunnen wij ook een tijdelijke projectleider of projectmedewerker ter beschikking stellen, of de nodige capaciteit aanleveren om de continuïteit van diensten te garanderen.

Project- en programmamanagement

Steeds meer organisaties werken projectmatig, omdat dat houvast biedt bij het realiseren van belangrijke, strategische (verander)opgaven. Een programma is een tijdelijke manier van samenwerken, gericht op het nastreven van bepaalde doelen die bijdragen aan het verwezenlijken van de strategie van de organisatie(s). We kunnen het programma- en projectmanagement van A tot Z opnemen en ondersteunen.

Advies en begeleiding

De Mondeaan is als een kameleon. Naast de rollen waarbij we jouw organisatie ontlasten en ondersteunen door de tijdelijk de leiding van een team of (verander)project op te nemen, nemen we vanuit onze ruime expertise en ervaring bij diverse vraagstukken even gemakkelijk de rol op van externe adviseur, begeleider of klankbord. Dit kan zowel om eerder “technische” materie gaan, gaande van omgevingsvraagstukken tot de verdere ontwikkeling van het publiek domein en patrimonium, als op het vlak van personeels- en organisatieontwikkeling.

Mentoring

Mentoring betekent dat één van onze ervaren Mondeanen zijn/haar inhoudelijke kennis en ervaringen één-op-één uitwisselt met zijn/haar mentee, de mentee feedback geeft m.b.t. concrete cases, de mentee vanuit zijn eigen ervaringen concrete inzichten en oplossingen aanbiedt, een ruggensteun vormt voor de mentee en hem/haar begeleidt in zijn/haar groeiproces. In een mentoringtraject kunnen onze mentoren jullie interne veranderingsmanager adviseren over change management, projectmanagement en de balans trachten te bewaken tussen micro en macro management. De verandering wordt van binnenuit getrokken maar achter de schermen, via de mentor, wordt de veranderingsmanager geruggensteund. Op deze manier kan de zeer ruime ervaring van de Mondeanen op een zeer efficiënte manier in de organisatie geïnjecteerd worden.

Samen bouwen we aan sterke technische organisaties

We hebben managementtools ontwikkeld die ons meer inzicht bieden in de werking van een omgevingsdienst en die ons toelaten om je zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen.  Deze managementtools laten ons toe om een structurele oplossing te bieden aan de uitdagingen binnen uw omgevingsdienst.

Topics die daarbij aan bod komen: missie en visie, organisatiestructuur, visieontwikkeling, taken en rollen, de omgevingsambtenaar, procesflow van de omgevingsdossiers, risico gedreven adviseren, onderhandelingsstedenbouw, dienstverleningsmodel, …

Onze in 2020 gelanceerde benchmarking over de samenstelling en de kost van omgevingsdiensten in Vlaanderen geeft ons ook een extra inzicht.

We zijn gespecialiseerd in het ondersteunen van omgevingsdiensten van openbare besturen.

Als omgevingsexpert behandelen we omgevingsdossiers van A tot Z, adviseren we eenvoudige en complexe projecten, begeleiden we voortrajecten van omgevingsprojecten, gaan we in overleg met de initiatiefnemer en de ontwerper, … kortom we kunnen in alle taken van de omgevingsdienst ondersteunen. Als inhoudelijk expert (stedenbouw, planning, milieu, mobiliteit) stellen we onze expertise ter beschikking om jullie dienst te versterken.

We streven daarbij steeds naar een goede ruimtelijke kwaliteit binnen de krijtlijnen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en het Omgevingsvergunningendecreet. Als externe expert maken we ons de visie van de gemeente eigen en werken we mee aan het vertalen van die visie in de praktijk.

Als jouw organisatie investeringsprojecten op een vlotte manier, via de juiste procedure en binnen budget en timing wil realiseren zodat ze volledig passen binnen de verwachtingen van de gebruikers, hebben wij een vernieuwende en doeltreffende aanpak. Op basis van onze jarenlange ervaring in meer dan 500 projecten hebben we een alternatieve methode ontwikkeld die de kans op succes maximaliseert. Met MIMI, dat staat voor Mondea Investeren Met Impact, zijn wij de onafhankelijke bondgenoot die in elke fase van het project kan ingeschakeld worden. De impact verhoogt naarmate wij jouw organisatie vroeger in het proces mogen helpen.

Samen laten we jouw organisatie groeien

Organisaties die meer klantgericht moeten werken en zich constant moeten aanpassen aan de steeds sneller veranderende omgeving, merken dat ze hun structuur moeten aanpakken. Vandaar dat het belangrijk is het organisatieontwerp regelmatig te evalueren en waar nodig bij te sturen. De laatste jaren gaat er veel aandacht naar de principes van een innovatieve arbeidsorganisatie. Hoewel we sterke believers zijn van de onderliggende principes, willen we het onderscheid tussen de zogenaamde ‘traditionele’ en ‘nieuwe’ organisaties toch wat relativeren. Uit ervaring en op basis van literatuur weten we dat zowel mechanische (type “oude organisatie”) als organische (type “nieuwe organisatie”) modellen werkzaam zijn, afhankelijk van de organisatiestrategie (innovatie b.v. vraagt een meer organische structuur), de grootte, de processen (massaproductie vraagt b.v. meer standardisatie) of de context.  Belangrijk is dus om steeds te vertrekken van de eigen situatie en behoefte. Naast de structuur hebben we minstens evenveel oog voor de cultuur binnen een organisatie. We gaan daarvoor samen aan de slag met de interne stakeholders om tot een gedragen plan en uitvoering te komen.

HR is een gedeelde verantwoordelijkheid van zowel het HR team als van de leidinggevenden. Een slagkrachtige organisatie heeft een duidelijke missie en visie, gestroomlijnde processen en een goede organisatiestructuur. Echter, zonder de juiste mensen op de juiste plaats, zijn dit slechts holle woorden. Succesvolle organisaties stellen hun mensen centraal en werken vanuit een gedragen en wervende visie op HR. We staan jullie dan ook graag bij op vlak van HR en dit door de leiding op te nemen binnen de dienst HR, in cocreatie een HR beleidsplan op te maken, door de ontwikkeling van HR instrumenten (selectiebeleid, verzuimbeleid, talentontwikkeling, employer branding …), jullie te ondersteuning bij selectieprocedures, …

Om als organisatie succesvol te zijn, kan de rol van sterke teams en leiders daarbij onmogelijk overschat worden. Wanneer teams niet op de rails geraken, heeft dat een negatieve impact op de resultaten én op het welzijn van medewerkers. Tijdens onze teamontwikkelingstrajecten ligt de focus op de optimalisatie van de teamwerking in zijn geheel: besluitvorming, onderlinge relaties en vertrouwen, resultaten, ondersteuning, … Ook de kwaliteit van leiderschap bepaalt sterk de slaagkansen op succes. Wij ondersteunen je graag bij de uitwerking van een visie op leiderschap en de implementatie van acties die de ontwikkeling van leiderschapskwaliteiten binnen jouw organisatie versterken.

De balans tussen de middelen en de toenemende taakstelling van publieke organisaties staat onder druk. Door samenwerking en schaalvergroting willen ze hun mogelijkheden verruimen en bestuurskracht verhogen. We verkennen, in samenwerking met onze collega’s van IDEA Consult, samen met het bestuur de meeste aangepaste vorm, van associatie, over gedeelde diensten (‘shared services’) tot fusie. We gaan daarbij verder dan het klassieke onderzoek maar staan met ervaren procesbegeleiders mee in voor de implementatie op de vloer.

Organisaties maken plannen. Plannen geven een richting, geven inzicht in onze doelstellingen, tonen de stip aan de horizon waar we naartoe navigeren. Concreet ondersteunen we jullie zowel in de fase van voorbereiding (opmaak stakeholderanalyse, opzet planningsteam), formulering van missie en visie, ontwerp van omgevingsanalyse tot het uitwerken en ondersteuning van de uitvoering in een beleidsplan (inclusief het formuleren van acties en indicatoren).

Een sterke interne en externe communicatie is de olie in een goed draaiende organisatie. Onze Mondeanen zetten maar wat graag hun schouders onder grote of kleine communicatieprojecten (bv. communicatiebeleidsplan, ontwikkelen intranet, employer branding, …). Daarnaast kunnen we jouw communicatiedienst tijdelijk ondersteunen en gaan we samen op zoek naar efficiëntiewinsten.

In klassieke visies op beleid wordt vaak aangegeven dat er op een bepaald moment ‘ook participatie moet zijn’. Het gaat om activiteiten georganiseerd door de overheid, waarbij burgers worden uitgenodigd om deel te nemen. En hoewel het label ‘klassiek’ is, is het vandaag voor de overheden nog steeds een zoektocht hoe en op welke manier ze burgers laten participeren. De centrale vraag is: ‘hoe kunnen we burgers bij ons beleid betrekken?’ Het laatste decennium zien we een verschuiving van de vraag richting de bestuurders door de vaststelling dat er van onderuit heel wat initiatief komt; het is voor de overheid niet altijd duidelijk of en hoe ze moeten aantakken op het spontaan initiatief. Vandaar is volgende vraag ook wel relevant:  ‘hoe kunnen we bestuurders nog meer betrekken bij wat er gaande is aan (burger)initiatieven binnen het lokaal bestuur?’ of ‘hoe kunnen bestuurders en burgers samen beleid vorm geven?’ We ondersteunen je graag bij concrete participatieprojecten. Samen met jou bepalen we de scope en de methodieken om zo tot een gedragen resultaat te komen.

Er zijn een aantal pertinente maatschappelijke verwachtingen die de lat voor publieke dienstverlening merkbaar verhogen. Burgers verwachten als klanten naar analogie met commerciële dienstverlening beter, proactiever, plaats- en tijdsonafhankelijk en op maat bediend willen worden. Als externe procesbegeleider ondersteunen wij lokale besturen in de ontwikkeling en implementatie van een innovatief dienstverleningsconcept, gedreven door digitale transformatie. Met onze co-creatieve aanpak wakkeren we bij zowel burgers als interne teams en medewerkers energie en goesting aan voor het traject. We gaan daarbij verder dan het concept, maar kunnen ook op het productniveau, en met kennis van de vigerende wetgeving, adviseren.