John-Nathan Hocepied

John-Nathan studeerde af als Master in de Bestuurskunde en het Publiek Management (UGent) nadat hij zijn professionele bacheloropleiding in het Sociaal Werk (HoWest) afrondde.

 

Al tijdens zijn studies was John-Nathan bezig met themaā€™s zoals maatschappelijk welzijn in de samenleving. Zo deed hij stage in een armoedevereniging in het Brugse waar hij later bestuurder en vervolgens voorzitter werd (en nog steeds is). Hij begon zijn loopbaan in het OCMW van Knokke-Heist waar hij verantwoordelijk was voor de sociale dienst en thuiszorgdiensten.

Na deze vervangingsopdracht stond hij ruim 6 jaar aan het hoofd van de Ontmoetingscentra (Lokale Dienstencentra) van de Stad Oostende. Als leidinggevende van het team speelde John-Nathan een belangrijke rol bij de uitwerking van een nieuwe missie, de implementatie van softwarepakketten, het harmoniseren en uniformeren van werkwijzen in functie van klantgerichtheid en het ontwikkelen van een meer beheersmatige en planmatige organisatiecultuur. Daarbij ging het verder professionaliseren van de dienst hand in hand met het creƫren van draagvlak bij medewerkers; het is de overtuiging van John-Nathan dat enkel op die manier duurzame verandering gerealiseerd kan worden.

 

Ook bij zijn overstap in 2021 naar Mintus (de welzijnsvereniging van Stad en OCMW Brugge) als verantwoordelijke van de Buurtcentra (Lokale Dienstencentra en buurtwerk) bleef John-Nathan inzetten op verandertrajecten om zowel dienstverlening verder te professionaliseren als medewerkers mee(r) eigenaar te maken van hun eigen functie en taken. Samen met de medewerkers werden een nieuwe strategie en doelstellingen geformuleerd om te komen tot een meer buurtgerichte werking. Daarnaast werd o.m. ingezet op het decentraliseren van budgetopmaak en -opvolging, het herschrijven van werkingsreglementen in functie van klantgerichtheid, het ontwikkelen van een back-office voor de dienst en het opstarten van een integratietraject tussen het buurtwerk en de buurtcentra.

 

De rode draad in de aanpak van John-Nathan is het (participatief) ontwikkelen van een kompas voor het team en de medewerkers. Op die manier wordt duidelijk gecreƫerd over de richting van de dienst en de beweegruimte en rollen voor medewerkers.

 

Binnen Mondea wordt John-Nathan ingezet op trajecten op vlak van organisatieontwikkeling en interim-management.

Joke Renneboog

Joke Renneboog is master in de psychologie, optie Bedrijfspsychologie en Personeelsbeleid. Als HR (project) manager / HRBP met focus op soft en digital HR biedt zij HR consultancy in projecten, rekrutering en selectie, talent en ontwikkeling/opleiding, software implementaties, employer branding, social media, counseling/loopbaanbegeleiding en verloning in social profit en public sector. Zij treedt ook op als interim manager. Alvorens HumanQubit op te richten, heeft Joke diverse rollen opgenomen in voornamelijk de publieke en social profit sector.

 

Het afgelopen jaar was ze in het OLV Ziekenhuis Aalst – Asse – Ninove aan de slag als Ā Manager Rekrutering & Retentie ā€“ Talent & Ontwikkeling en was ze ondermeer verantwoordelijk voor het uitwerken van de employer branding campagne #jobvolkleur. Ze stuurde de Talent Acquisition Partners, de Learning & Development Partner en de VTO-expert aan. Tevens bood ze aan de lokale besturen van Lier, Boom en Dilbeek ondersteuning bij de IFIC-implementatie (loonschalen) in de WZCā€™s.

Na een korte passage als HR-manager bij Groep Kortrijk (= stad, OCMW, Parko, SOK) was ze van 2018 tot 2021 aan de slag bij Revalidatieziekenhuis Inkendaal als HR-verantwoordelijke / Beleidscoƶrdinator HR. In die rol was ze lid van het managementteam, verantwoordelijk voor de realisatie van het HR-beleidsplan en coƶrdinatie van de personeelsdienst (3 personen). Ze deed er rekrutering en selectie van zorg- en paramedische profielen en was er tevens lid van de werkgeversafvaardiging in Ondernemingsraad en CPBW en Procesverantwoordelijke IF.IC (voorzitter begeleidings- en beroepscommissie functietoewijzingen, faciliteren keuzeproces, samenwerking sdworx,ā€¦). Als HRBP had ze overvloedige contacten met de diensten en leidde ze employer branding campagnes en andere retentieprojecten.

 

Van 2008 tot februari 2018 werkte ze voor de Vlaamse overheid in diverse HR-rollen. Voor het Departement Bestuurszaken/Agentschap Overheidspersoneel was ze HR-regisseur en nam ze de leiding in grote change-projecten en innovatieve projecten o.a. inzake plaats- en tijdsonafhankelijk werken en verschillende leiderschapstrajecten (netwerkleiderschap, aanlooptrajecten, potentieeldetectieprojecten,…). Ze deed beleidsvoorbereidend werk (verzorgde mee de opmaak van de Ā Beleidsbrief en de voorbereiding ā€œBijdrage Regeerakkoordā€) en was projectmanager om de globale HR-strategie voor de Vlaamse overheid uit te denken en te vertalen naar concrete processen, projecten en acties in het kader van Modern HR-beleid. Ze gaf advies rond de implementatie en het gebruik van sociale media in een overheidscontext. Ze leidde het team dat Vlimpers Talent Leren (ELM van Peoplesoft) implementeerde en was lid van het coreteam HR-netwerk. Als Teamhoofd Personeel en Organisatie (2013 – 2015) stuurde ze een team aan van 32 personeelsleden, sterk in personeelsadministratie en werving en selectie. Ze gaf mee vorm aanĀ  de oprichting van het Dienstencentrum Personeelsadministratie waarbij het personeelsbeheer van de voormalige Managementondersteunende Diensten (uit de 13 beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid) werd ingekanteld in het Agentschap Overheidspersoneel.

Van 2009 tot 2011 was ze Stafmedewerker Gender en Diversiteit. Haar focus lag op het verhogen van genderdiversiteit in het management door o.a. leiderschapsontwikkeling bij vrouwen. Daarvoor werkte ze nog korte tijd voor het Agentschap Jongerenwelzijn (nu Opgroeien) als Consulent bij de Sociale Dienst van de Jeugdrechtbank

 

In 2015 – 2016 bracht ze via het systeem van onbetaald verlof een jaar door bij Deloitte Consulting als Senior strategy & operations / human capital consultant. Concreet waren dit haar verantwoordelijkheden: aansturen van Business Analysts en Consultants in projectteams bij voornamelijk overheidsklanten. Projectleiding van o.a. opzetten van shared service centers rond personeelsbeheer, optimalisatie van HR-processen, installeren van projectmanagement-methodologie, interim management personeelsdiensten.

Ils Juchtmans

Ils Juchtmans is senior expert bij Mondea. Ze heeft een master in Toegepaste Economische Wetenschappen (optie Dienstenmanagement). Ā Ils heeft diepgaande kennis vergaard in de financiĆ«le sector op het gebied van veranderingsmanagement, (re)organisatie van commerciĆ«le teams, opzetten en coƶrdineren van synergie projecten, mee lanceren van de agile way of working binnen de teams. Ā Na jarenlange commerciĆ«le ervaring met lokale KMOā€™s en (semi-)publieke klanten, een rol als business- en projectmanager, heeft ze de rol van manager business banking opgenomen waar ze verantwoordelijk was voor een 20-tal commerciĆ«le medewerkers in Limburg ā€“ Oost-Brabant.

 

Na 18 jaar nam ze bewust afscheid van de banksector en heeft ze zich toegelegd op de organisatorische kant van een een lokaal bestuur.Ā  Ils startte begin 2020 als afdelingshoofd grondgebiedzaken bij lokaal bestuur Boutersem. In deze rol gaf Ils leiding aan de diensten secretariaat grondgebiedzaken, mobiliteit, omgeving, projectbureau en de uitvoerende diensten (technische dienst en poetsdienst).

De afdeling stond in om het beleid van de gemeente mbt duurzame ontwikkeling, ruimtelijke ordening, mobiliteit, (infrastructuur/patrimonium) werken en nutsvoorzieningen te plannen, uit te werken, uit te voeren en op te volgen. Dit alles deed zij steeds met bijzondere aandacht voor interne en externe communicatie naar de betrokken stakeholders. Als lid van het MAT stond zij de algemeen directeur bij in de beleidsvoorbereidingen, -coƶrdinatie en opvolging.

 

Ils haar sterke punten zijn het combineren van een analytisch inzicht met een hands-on menselijke aanpak en sterke (verbindende) communicatievaardigheden. Met steeds een frisse en kritische blik op bestaande processen om tot efficiƫnte en moderne werkmethodes te komen.

Drive, goesting, constructieve dialoog, mensgericht samenwerken ā€¦ zijn sleutelwoorden voor haar manier van aanpak.

Bij Mondea neemt Ils de rol van interim manager en projectmanager op.

Dirk Remy

Dirk Remy heeft een master in de Godsdienstwetenschappen en master in de Criminologie, en heeft daarnaast een lerarenopleiding genoten voor het Hoger Secundair onderwijs.

Voorafgaand aan zijn rol als senior expert binnen Mondea was Dirk vele jaren actief binnen zowel de socio-culturele als de welzijns- en zorgsector.

Dirk was van eind 2015 tot eind 2022 Algemeen Directeur van het Dienstverleningscentrum Heilig Hart in Bachte-Maria-Leerne, een voorziening van 540 medewerkers actief in ondersteuning en residentiƫle opvang van zowel volwassenen als minderjarigen met fysieke en mentale beperkingen. In deze periode heeft Dirk de organisatie samen met het directieteam door drie grote uitdagingen begeleid en gecoacht. Voor de volwassenwerking werd de overschakeling gemaakt naar het persoonsvolgende budget. Een ingrijpende omwenteling die zowel op het vlak van de inhoudelijke processen als financieel beheer en opvolging heel wat voeten in de aarde had. Vanaf 2020 kwam daar het crisismanagement o.w.v. corona bij. De operationele aanpak, de beleidsmatige keuzes en de crisiscommunicatie werden gedurende ruim anderhalf jaar samengebracht in een crisiscel onder leiding van Dirk. Doorheen deze twee uitdagingen initieerde Dirk samen met zijn team tevens een organisatiekanteling. De eerder verkokerde werking werd beantwoord door een nieuwe, meer heldere organisatiestructuur met meer ruimte voor autonomie, zelforganisatie en korte beslissingslijnen.

Voor Dirk bij DVC Heilig Hart aan de slag ging, was hij actief in de welzijnssector, meer bepaald het Algemeen Welzijnswerk. De grootste uitdaging in die periode was het vinden van synergie tussen de verschillende, veeleer kleinschalige centra in de provincie Oost-Vlaanderen. Dirk was er een van de drijvende krachten achter een structurele samenwerking van de twee Centra Algemeen Welzijnswerk in Gent, dit als voorafname van een mogelijke fusie. Toen deze werd doorkruist door een verplichte fusie werd Dirk van 2014 tot eind 2015 provinciaal personeelsdirecteur. Het werd een boeiende periode van werken aan de inhoudelijke en de organisatorische processen van een fusie, met bijzondere aandacht voor de arbeidsrechtelijke context en de onderhandelingen met de sociale partners.

De start van de professionele loopbaan van Dirk lag in de socio-culturele sector. Als medewerker en later als diensthoofd van de studiedienst van de Gezinsbond, op dat moment een ledenvereniging met ruim 300.000 leden, leerde Dirk de knepen van het vak inzake (politieke) belangenbehartiging en werken met en voor leden van een grootschalige ledenorganisatie. Dit vereiste voldoende politieke feeling en bereidheid tot het sluiten van compromissen.

Als externe partner en procesbegeleider deelt Dirk graag zijn ervaring en deskundigheid voor organisaties in de zorg-, welzijns- en onderwijssector bij de voorbereiding, opmaak en implementatie van strategie alsook via begeleiding bij (intersectorale) transitietrajecten.

Tine Vleugels

Tine Vleugels is senior expert en maakt deel uit van het team ‘MIMI’ bij MONDEA.

Tine is Ir. Architect en stedenbouwkundig ontwerper van opleiding. Ze heeft 12 jaar werkervaring in Vlaanderen en Brussel, alsook in Barcelona en Bogota (Colombia). Haar motto is intussen ā€œthink global, act localā€.

Tine heeft zowel ervaring in de privƩsector als in overheidscontexten. Ze coƶrdineerde tal van projecten voor lokale overheden, bv. voor stad Brussel, stad Leuven, stad Sint-Truiden, en ook andere kleinere gemeenten. Ze is erg geboeid door duurzame stads- en mobiliteitsprojecten, waarbij het ontwerp van de publieke ruimte op de voetgangerszone in Brussel (Anspachlaan), alsook de publieke ruimte rond de nieuwe Transmilenio-buslijn in Bogota (Carrera Septima), eruit springen.

Naast alles rond stedenbouwkundige vernieuwing, is Tine ook geboeid door menselijke verbinding, draagvlakcreatie en communicatie. Ze volgde een opleiding ā€˜Human Being Managementā€™ en ā€˜Inspirerend Coachenā€™ bij MyHBMĀ in Halle.

Tine was ook regelmatig stadsgids op (architectuur)wandelingen in Brussel.

Tine neemt bij MONDEA zowel de rol van interimmanager als projectmanager waar.

Iris Depoorter

Iris Depoorter is master in de rechten en licentiaat in de geschiedenis.

Bij het begin van haar loopbaan heeft ze in de banksector haar schouders gezet onder het project uittekenen en optimaliseren van processen. Op die manier heeft ze ervaring kunnen opdoen met procesoptimalisatie.

In het Brussels parlement stond ze zowel in voor de coƶrdinatie van de werkzaamheden van het team, het HR-beleid, de interne en externe communicatie en was ze adviseur. Ze volgde de commissie financiƫn en binnenlandse zaken van zeer nabij op.

Daarna verkaste Iris naar het lokaal bestuur Grimbergen waar ze als afdelingshoofd ruimte (grondgebiedszaken) de leiding kreeg over zowel de technische diensten als de diensten ruimtelijke ordening, omgevingsbeleid en handhaving. Binnen de technische diensten behoorden zowel de technische uitvoeringsdiensten als de grote projecten tot haar verantwoordelijkheid. Iris was bovendien lid van het managementteam waardoor ze ervaring heeft opgedaan in het personeelsbeleid en het overheidsmanagement. Iris heeft de afdeling ruimte, die bij haar aankomst in volle reorganisatie was, verder vorm gegeven. Tenslotte was ze mee de trekker van het project procesoptimalisatie binnen haar afdeling.

Iris is met andere woorden voor het grote deel van haar loopbaan leidinggevende geweest van zowel grote als kleine teams binnen de openbare sector.

Tijdens haar drukke loopbaan behaalde Iris nog een master in de rechten gespecialiseerd in het publiek recht. Ze heeft daarna nog een zijsprong gemaakt naar de advocatuur, waar ze heel wat bijkomende ervaring en kennis heeft opgedaan op het gebied van omgevingsrecht, overheidsopdrachten en overheidspersoneel.

Bij Mondea neemt Iris zowel de rol van interim manager als projectmanager op.

Dries Herseele

Dries Herseele behaalde zijn master in de politieke wetenschappen met als afstudeerrichting Internationale politiek. Tijdens zijn studies merkte hij al snel dat zijn professionele interesse bij de overheid lag. Om zich voor te bereiden op deze stap koos hij er voor om de extra masteropleiding ā€˜Overheidsmanagement en -beleidā€™ te volgen. Hij behaalde zijn master met de thesis ā€˜Opportunisme of een match made in heaven? Een studie naar de bepalende criteria voor lokale besturen bij de keuze voor een fusiepartnerā€™.

Recht vanuit de schoolbanken startte Dries als junior consultant bij Mondea. Hij is zeer enthousiast aan de slag en is van nature uit een netwerker. Hij pakt de zaken meteen vast en legt de juiste lijnen om tot een gedragen oplossing te komen.

Jo Vervueren

Jo Vervueren is Senior Expert Patrimonium bij MONDEA.

 

Jo is een no-nonsense persoon die vanuit een sociaal engagement zichzelf ten dienste wil stellen van anderen. Hij is een man met technische en organisatorische genen. Zijn hele loopbaan is hij werkzaam in de bouw of in bouw gerelateerde projecten. Vanuit zijn leergierige instelling verwerft hij constant nieuwe kennis door het volgen van vervolgopleidingen, workshops, en cursussen.

 

Zijn veelzijdigheid, technisch overzichtelijk denken en flexibiliteit zijn slechts enkele redenen waarom klanten graag met hem een engagement aangaan.

 

Zowel in de private als in de openbare sector leidde Jo technische teams en grote als kleine projecten.Ā  Jo begeleidde patrimoniumprojecten bij de gemeenten Kortenberg en Grobbendonk.

Bart Smeets

Bart Smeets vertoefde de laatste 14 jaren in de energiewereld.Ā  Als ondernemer begon hij een klein bedrijf dat zich specialiseerde in het inkopen van energiecontracten voor kleine en groten bedrijven, dit zowel in Nederland als in BelgiĆ«. Al snel groeide dit bedrijf uit naar een solide onderneming met op zijn hoogtepunt meer dan 120 werknemers. Naast de energiecontracten kwam er een 2de bedrijf bij waar hij als een van de eerste in Nederland begon met energiescans voor bedrijven in combinatie met energie besparende investeringsplanningen. In 2016 werden beide bedrijven verkocht, waarna Bart aan de slag ging als (zelfstandig) consultant.

Als consultant ging hij aan de slag in verschillende sectoren (energie ā€“ retail ā€“ financieel – verzekeringen) waarbij het opzetten van structuren en het aanpakken van concrete situatiesĀ  de kern werd van zijn taak. Hierbij zette hij van nul af aan een Ā werkbare en succesvolle structuur neer waarna interne mensen konden overnemen.

Het meeste plezier beleeft hij aan opdrachten waarbij zowel het inhoudelijke/procesmatige als het intermenselijke aan bod komen.

Ellen Temmerman

Ellen Temmerman is master in de architectuur en heeft ook diplomaā€™s veiligheidscoƶrdinator en interieurvormgeving op zak.

Ellen is ingeschreven bij de Orde van Architecten en heeft ruim 20 jaar ervaring als projectarchitect in diverse sectoren : woning- en appartementsbouw, sociale huisvesting, kmo-ontwikkeling, logistieke centra, kantoorbouw, industriebouw, retail, universiteitssites en -gebouwen, studentenhuisvesting, assistentiewoningen, ziekenhuizen en zorgsector, ā€¦

In deze projecten zet Ellen in op haar sterktes als strategisch manager, als empathisch bruggenbouwer met brede technische kennis, en als creatieve problemsolver.

Ellen begeleidde projecten voor publieke organisaties zoals ZNA ziekenhuizen, VUB en Odisee – University of Applied Sciences.

Bij Mondea neemt Ellen zowel strategisch patrimoniumbeleid als de begeleiding bij patrimoniumprojecten voor haar rekening.

Joris Gallens

Joris Gallens bouwde zijn netwerk binnen de lokale besturen uit vanuit Hoplr. Hij ging er in 2017 aan de slag. Hij stond er mee aan de basis van een sterk uitgebouwde operationele werking ter ondersteuning van meer dan 2.500 Hoplr buurten en 650.000 gebruikers in Belgiƫ en Nederland.

Naast een buurtnetwerk biedt Hoplr uitgebreide tooling aan in 3 pijlers: communicatie, participatie en buurtzorg. Het is in die hoedanigheid dat Joris in contact komt met tal van communicatiediensten, participatie ambtenaren Ć©n OCMWā€™s en dienstencentra. Joris begeleidde 5 jaar lang deze besturen van A tot Z vanaf de implementatie tot het incorporeren van de tooling in het DNA van de organisaties. Hoplr is intussen bij veel besturen niet meer weg te denken, de laagdrempeligheid en kwaliteit van de service hebben daar een belangrijke rol in gespeeld.

Joris voelt zich bij lokale besturen als een vis in het water en brengt een flinke dosis enthousiasme met zich mee. Dat enthousiasme wil hij bij Mondea kanaliseren om besturen nog meer en beter te gaan ondersteunen in hun werking.

Ann Van Herreweghe

Ann Van Herreweghe is een gecertificeerde project manager (PMP en PRINCE2 practioner), met jarenlange ervaring in het begeleiden en uitvoeren van bouw- en IT-projecten en het begeleiden van teams tijdens veranderingstrajecten (faciliteren van brainstorms, workshops, training en coaching).

 

Ze heeft ervaring met gebouwbeheer (project management IT en processen voor gebouwbeheer voor het kantorennetwerk van BNPParibas Fortis) en kent ook de aannemerswereld van binnenuit (zaakvoerder bouwbedrijf). Daarnaast is ze ook vertrouwd met het werken voor en met overheden (leiden van een netwerk voor innovatieve bedrijven voor het Instituut van Wetenschap en Technologie, projecten cultuur en jeugdwerk voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest).

 

Ann Van Herreweghe is sterk in het maken van grondige analyses van processen, situaties, risicoā€™s en problemen en het snel verwerken van grote hoeveelheden complexe informatie. Ze is een innovatief, strategisch, creatief en oplossend denker en haalt veel energie uit het organiseren, structureren en coƶrdineren van projecten.

 

Ann is een inspirerend en coachend leider, die grote waarde hecht aan een heldere communicatie met alle betrokkenen, op elk niveau, in elke afdeling. Ze heeft talent voor empatisch luisteren, overtuigend spreken en onderhandelen tot een akkoord waar alle partijen zich in kunnen vinden. Ze heeft een hart voor de ondersteuning en groei van mensen.

 

Binnen Mondea neemt Aan de rol van senior expert op.

Maja Vande Velde

Maja Vande Velde is gepassioneerd door alles wat te maken heeft met communicatie, marketing en sociale media. Dankzij de combinatie van haar opleiding, ervaringen en persoonlijkheid, is ze de ideale brugfiguur tussen de commerciƫle communicatie- en marketingwereld aan de ene kant en openbare besturen en de zachtere sectoren aan de andere kant. Daarbij kan ze hands-on content maken en dit aan anderen doorgeven: zowel schrijven, beeldopname als montage zijn haar niet vreemd.

 

Na haar opleidingen (economie-moderne talen en Nederlands, Theater-, Film- en Literatuurwetenschappen), rolde Maja in de televisiewereld. Daar werkte ze in productie, postproductie, maakte vertalingen, dacht marketingstrategieƫn uit voor nieuwe projecten en deed (stemmen)regie. In 2013 startte ze als copywriter in bijberoep om ervaring op te doen als schrijver en voorzichtig al wat te proeven van het freelance leven.

 

Na corona, waagde ze de sprong als zelfstandige. Zo kreeg ze de kans om eerst te werken als freelancer copywriter voor Partena Ziekenfonds, waar ze tijdens de fusie met OZ de sociale media strategie voor het nieuwe ziekenfonds Helan mocht maken. Daarbij coachte ze de junior social media marketeer tot deze de volledige communicatie alleen kon uitbouwen.

 

Daarna ging ze aan de slag bij Ferm Thuiszorg waar ze de openstaande vacature voor ā€œStafmedewerker Marketing en Communicatieā€ invulde tijdens de aanwervingsprocedure. Hier zorgde ze voor een (content)marketingstrategie op lange termijn, maar ook voor een omslag van offline communicatiestrategie naar communicatie die ook digitaal is. Daar stuurde ze ook het communicatieteam aan (3 personen) en zorgde er voor dat de communicatieprocessen efficiĆ«nt verlopen zodat het communicatieteam het bestaande werk zo klantvriendelijk en efficiĆ«nt mogelijk leerde uitvoeren.

 

Daarnaast verzorgt ze de sociale mediastrategie, contentplanning en coaching voor een aantal kleinere ondernemers, in zeer uiteenlopende sectoren. Verder werkt ze ook als copywriter voor een paar agencies waaronder Allyens, een communicatiebureau met de focus op inclusieve communicatie.

 

Waar Maja het meeste van houdt? Van nieuwe dingen leren en dat te implementeren bij haar klanten. Daarom volgt ze regelmatig (online) conferenties over communicatie, marketing en sociale media over heel de wereld zodat ze mee is met de nieuwste trends binnen haar werkveld.

Annemarieke De Knijf

Annemarieke studeerde Handelswetenschappen met de afstudeerrichting HRM aan de HUB. Ze begon haar carriĆØre bij Randstad Dienstencheques als consultant.

In 2012 maakte ze de overstap naar de Federale Overheid om aan de slag te gaan als Inspecteur bij de POD Maatschappelijke integratie. Ze kwam daarbij dagelijks in contact met OCMWā€™s in het kader van inspecties. Naast het uitvoeren van inspecties op diverse materies binnen het OCMW zet de inspectiedienst ook in op het coachen en begeleiden van OCMWā€™s voor het beheren van de Federale materies waarvoor de dienst bevoegd is.

Na 8 jaar als inspecteur groeide Annemarieke door naar de functie van diensthoofd. Binnen deze functie stond ze in voor de organisatie, begeleiding en coƶrdinatie van het Nederlandstalige team van inspecteurs die de inspecties in heel Vlaanderen uitvoeren. Als diensthoofd was ze ook lid van de staf van de organisatie ter ondersteuningĀ  van het directiecomitĆ© en de voorzitter. Verder gaf ze regelmatig advies aan interne en externe stakeholders. Ze zette actief haar schouders bij interne projecten als de automatische kruising van de KSZ-stromen, opstellen van een risicofactor/meting voor de dienst inspectie, het uitwerken van het personeelsplan en de methodologische uitwerking van de procesanalyses die worden uitgevoerd in OCMWā€™s.

Charlotte Vandevijvere

Charlotte Vandevijvere behaalde haar masterdiploma Bestuurskunde en Publiek Management aan de Universiteit van Gent. Tijdens haar studies toonde zij een sterke interesse in de overheid en de bredere publieke sector. Deze passie werd doorheen de jaren verder uitgediept tot vakkennis.

 

Charlotte leerde zowel tijdens haar stage (bij CERN) als bij diverse onderzoeksopdrachten aan de UGent om vooruitstrevend en oplossingsgericht te denken. Dit telkens in de context van de overheid en de publieke sector. Graag zet zij haar verworven inzichten en vaardigheden bij MONDEA in om publieke en non-profit organisaties sterker te maken.

Liza Musch

Liza Musch studeerde in 2008 af als master in Management, Zorg en Beleid in de Gerontologie na haar opleiding als bachelor in de Verpleegkunde en postgraduaat in de Geriatrische zorg.

Haar eerste professionele stappen zette Liza in AZ Sint-Lucas te Gent, waar zij als geriatrisch verpleegkundige werkte en later als beleidsmedewerker binnen het zorgprogramma voor de geriatrische patiƫnt.

Zes jaar later nam Liza bewust afscheid van de ziekenhuiswereld en koos zij voor een voltijdse functie als lector binnen de gezondheidszorg in hogeschool Odisee, om zo toekomstige professionals warm te maken voor het zorgberoep. Haar expertise richt zich op klinisch en ethisch redeneren, structuur en organisatie in de zorg, kwaliteitszorg, gerontologie en geriatrie en innovatie in ouderenzorg. Deze topics werden ook gedoceerd aan zorgprofessionals die via Syntra een opleiding genoten ā€˜Beheerder van woonzorgcentraā€™. Liza heeft ook tal van studenten gecoacht op stages in het werkveld, bachelor- en masterproeven begeleid.

Tijdens haar lectorschap werd Liza aangetrokken door de onderzoekswereld. De laatste vier jaar, voor zij aan de slag ging als Mondeaan, werkte zij voor de onderzoeksdienst van Odisee en Vrije Universiteit Brussel. Liza is vertrouwd met het schrijven van (inter)nationale financieringsdossiers (o.a. PWO, KBS, ESF, Interreg, Erasmus+), alsmede het zelf uitvoeren en coƶrdineren van onderzoeksprojecten. Daarnaast was Liza bestuurslid van LifeMe vzw, een vereniging die focust op levensstijlinterventies en de brug slaat tussen de academische wereld en het brede zorglandschap.

Vanuit haar onderzoeksopdracht werd Liza sinds 2017 deeltijds gedetacheerd naar een lokale overheid, ZorgLab Aalst, waar zij enerzijds wetenschappelijke ondersteuning bood bij EU Interreg-projecten rond eenzaamheid, sociale inclusie en buurtgerichte zorg. Anderzijds vervulde zij een adviserende en ondersteunende rol bij zorginnovatieprojecten in Vlaamse woonzorgcentra.

Tijdens haar loopbaan heeft Liza een uitgebreid netwerk opgebouwd met actoren uit diverse (zorg)sectoren. Mensen beschrijven Liza als een open, enthousiaste persoon met een onderzoekende geest en netwerkende en communicatieve capaciteiten. Het rechtstreeks contact met het werkveld en cliĆ«nten is altijd belangrijk geweest voor haar. Liza wordt omschreven als leergierig en onverzadigbaar als het op ontdekken aankomt. Gedreven om ’the extra mile’ te gaan, is zij niet bang om initiatief te nemen, nieuwe mensen te ontmoeten of op zoek te gaan naar nieuwe opportuniteiten.

Ariane Coryn

Ariane is senior expert bij MONDEA. Ze is een licentiaat psychologische en pedagogische wetenschappen richting bedrijfspsychologie en heeft een ruime ervaring in HR consultancy binnen de domeinen werving en selectie, talent- & performance management en loopbaanbegeleiding. Daarnaast heeft ze ervaring in het leidinggeven en coachen van medewerkers maar deinst er niet voor terug om samen met de medewerkers operationeel mee te draaien.

Alvorens bij Mondea aan de slag te gaan, was Ariane actief bij SD Worx. Eerst HR Consultant ter ondersteuning van de HR Director bij de fusie van VIO Interim en Flexpoint Group, met belangrijkste opdrachten uitwerken van een rekruterings- en selectieproces, proces interne mobiliteit, opmaken van functiebeschrijvingen en inschalen in de HAY-classificatie en opmaken van een bonusplan, om nadien verantwoordelijk te worden van de unit Public en Redirect People. Later werd Ariane als Operationeel Directeur verantwoordelijk voor het bepalen en realiseren van de commerciĆ«le en operationele doelstellingen van SD Worx Career Solutions. Ze gaf daarbij leiding aan zes teams (staffing office, outsourcing,Ā  RPO & MSP, sourcing, Ā talent & career solutions Ā en mid- & back office). Daarvoor werkte Ariane meer dan 20 jaar bij USG People en dit in verschillende rollen (HR-expert,Ā  business development, projectmanagement en leidinggevende).

Ariane houdt ervan een langdurig partnership uit te bouwen, maatgericht en evidence based te werken zonder het wettelijk kader en de geldende reglementering uit het oog te verliezen. Haar aanpak kenmerkt zich door focus op kwaliteit en laagdrempeligheid naar medewerkers en (interne & externe) klanten.

Ze heeft een sterke intrinsieke affiniteit met de sector van maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ze was jarenlang secretaris in de ouderraad op de basisschool van haar kinderen, werkte als vrijwilliger bij Special Olympics. Ten slotte leverde ze als werkveldspecialist niet alleen input aan Howest bij het vormgeven van de opleiding HR officer maar nam ook deel aan de verdediging ervan. Ze evalueerde jarenlang Ā Ā bachelorproeven toegepaste psychologie voor de hogeschool Vives Kortrijk.

Helen Van den Troost

Helen Van den Troost is senior expert bij Mondea, en werkt tevens als zelfstandig loopbaan en stress & burn-out coach.

Alvorens als freelancer aan de slag te gaan, heeft Helen diverse rollen opgenomen in de private en publieke sector.

Helen was werkzaam als diensthoofd HRM binnen het lokaal bestuur Puurs-Sint-Amands (2017-2022), waar ze verantwoordelijk was voor het ontwikkelen, implementeren en beheren van een modern HR beleid. Dit deed ze eveneens voor het Zorgbedrijf Klein-Brabant (samen goed voor +/- 500 VTE). Helen kreeg er de kans om de dienst HRM te hervormen en uit te bouwen, met o.m. de implementatie van een werking met HR business partners. Verder trok ze diverse HR-veranderingstrajecten: uitwerking en opvolging van een nieuwe organisatiestructuur, begeleiding fusietraject tussen Puurs en Sint-Amands (op HR vlak), optimalisatie van de waarderings- en evaluatiecyclus, onthaalbeleid, implementatie telewerken/hybride werken, ā€¦

Daarvoor was Helen 14 jaar werkzaam in de private sector bij TUI. Daar heeft ze achtereenvolgens diverse rollen opgenomen (training officer, payroll officer, recruiter, recruitment coƶrdinator) om finaal door te groeien tot HR Business Partner. In die laatste rol was ze de HR contactpersoon aangaande allerlei problemen, vragen, ā€¦ voor alle medewerkers en leidinggevenden. In het verlengde hiervan ontwikkelde ze o.m. een talentenprogramma, stond ze in voor de opmaak van een competentiewoordenboek, de uitwerking van functiebeschrijvingen, workshops rond leidinggeven en coachen, ā€¦.

Mensen in beweging brengen: daar krijgt Helen energie van. Als loopbaancoach laat ze mensen groeien in hun loopbaan, competenties, talenten, …. Als stress & burn-outcoach helpt ze graag mensen om terug te veren bij stress en tegenslagen en laat ze mensen weer groeien tot een veerkrachtiger persoon.

Haar ruime HR ervaring zet ze bij Mondea graag in om organisaties te laten groeien.

Els Bouwen

Els Bouwen studeerde in 1993 af als master in de toegepaste economische wetenschappen waarna ze haar eerste professionele stappen zette in privƩ-ondernemingen waaronder telecom en IT-bedrijven.

Voor ze startte als Mondeaan was Els 16 jaar actief bij Stad Antwerpen (7.000 medewerkers). Ze startte er in 2003 als afdelingshoofd politieboekhouding om snel door te groeien naar adviseur economie en daarna naar bestuurscoƶrdinator boekhouding en crediteuren. Ze bracht financiƫn van een reactief naar een proactief departement en zette een matrixstructuur op met klantverantwoordelijken. Daarnaast werd er gestart met een aantal digitaliseringsprojecten en werden de financiƫle processen doorheen de stad efficiƫnter en klantvriendelijker ingevoerd.

Van 2008 tot 2019 werkte ze als bedrijfsdirecteur voor verschillende bedrijfseenheden van de stad Antwerpen. Ze maakte er deel uit van het managementteam en ze stond in rechtstreekse lijn met de algemeen directeur.

Als bedrijfsdirecteur financiƫn was ze verantwoordelijk voor het budget en meerjarenplan, financiƫle analyses, crediteuren, chartaal geld, matrixwerking en belastingen. Ze zette samen met de strategisch coƶrdinator de financieel-strategische cyclus op. Verder voerde ze als pilootgemeente vanaf 1 januari 2011 de BBC in samen met een nieuw ERP-systeem. Ze trok het project voor de integratie en inkanteling van een aantal verzelfstandige entiteiten.

Daarnaast nam ze het strategisch management van AG KOP (kinderopvang) met een 600-tal medewerkers voor 1,5 jaar op. Ze stelde de missie en visie terug duidelijk en voerde een aantal veranderingen door. Het was steeds belangrijk een duidelijk doel voorop te stellen, af te stemmen met verschillende stakeholders, communicatie te voeren, een draagvlak te creƫren en de nodige stappen te zetten en bij te sturen om de veranderingen door te voeren.

Als bedrijfsdirecteur samenleven dat zowel sociaal beleid als veiligheid omvat, gaf ze leiding aan een 600-tal medewerkers. Als eerste stap was er de opdracht om terug eenheid in het directieteam te brengen en samen met de medewerkers sociaal beleid terug vooruit te kijken. Ze werkte samen met de algemeen directeur van het OCMW de integratie van sociaal beleid met OCMW uit. Hiervoor werden de nodige structuren opgezet samen met veranderingsbeheer. Voor veiligheid zette ze een Ć©Ć©ngemaakt toezicht op dat concentreerde op een geĆÆntegreerde en regio gestuurde werking en stemde hierover af met politiek, vakbonden en medewerkers.

Als bedrijfsdirecteur stadsbeheer gaf ze leiding een 2.000-tal medewerkers dat zowel stadsreiniging, groen en begraafplaatsen, voertuigencentrum, patrimoniumonderhoud, en logistieke organisatie van evenementen omvatte. Samen met de CEO van Vespa (autonoom gemeentebedrijf) was er de opdracht om Ć©Ć©n geĆÆntegreerd vastgoedbeheer voor de stad op te zetten. Hiervoor werden verschillende scenarioā€™s uitgewerkt en voorgelegd aan de verschillende organen. Opstart van geĆÆntegreerd vastgoedbeheer op 1 juni 2018 en overgangsperiode tot einde 2018.

Els zette voor het departement logistieke organisatie van evenementen een strategisch plan op dat leidde tot vervanging van middenmanagement, een nieuwe vlakke structuur met logische sub-departementen die op elkaar kunnen inspelen samen met aandacht voor veranderingsmanagement op de vloer.

Lies Lenearts

Lies Lenaerts heeft haar loopbaan opgebouwd binnen een Vlaamse centrumstad. Als criminoloog startte ze als projectmedewerker en zette ze samenwerkingsverbanden met justitiĆ«le- en non-profit instellingen op. Al snel wist ze dat ze op het snijvlak van beleidsmatig en strategisch werken enerzijds en werken met en voor mensen anderzijds wilde actief zijn. Als HR-manager was ze 7 jaar verantwoordelijk voor het HR-beleid van een 1000-tal medewerkers en wist met haar team tal van HR-initiatieven te lanceren zoals competentiemanagement, onboardingbeleid, digitalisering van personeelsdossiers en HR-flows, ā€¦ Als projectmanager organisatieontwikkeling lag haar focus vervolgens op de organisatie als systeem en begeleidde ze kleine en grote verandertrajecten (zoals de integratie tussen stad en OCMW, de verhuis van de stadsdiensten naar een nieuw kantoor, invoering van ‘het nieuwe werken’, inkanteling van provinciale diensten, een nieuwe werkstructuur voor de musea, ā€¦). Zo ontdekte ze haar passie voor het begeleiden en coachen van teams doorheen verandering en het faciliteren van veranderingsprocessen. Sinds april 2020 is Lies als freelance consultant actief. Sindsdien heeft ze in verschillende lokale besturen als interim manager gewerkt (HR, organisatiebeheer, ā€¦) en strategische projecten begeleid (strategisch HR-beleid, fusietraject tussen 2 gemeenten). Daarnaast verzorgt ze ook trainingen, workshops teamcoachings en individuele coachingtrajecten in de profitsector. Deze mix tussen deze verschillende domeinen en sectoren zorgt voor constante kruisbestuiving.

Lies is een enthousiaste, geƫngageerde en mensgerichte HR-generalist, adviseur en organisatiecoach. Een strategische denker en een pragmatische doener.

Han De Bock

Han De Bock is senior expert bij Mondea.

Hij is een allrounder in de wereld van verkeer en mobiliteit.
Han volgde een bacheloropleiding Marketing en bekwaamde zich daarna verder in KMO-management. Nadien legde hij zich toe op de boeiende wereld van mobiliteit en rondde hij een studie Verkeerskunde succesvol af.

Han heeft meer dan 12 jaar ervaring als mobiliteitsambtenaar en deskundige mobiliteit bij verschillende gemeentebesturen in zowel kleine als grotere gemeentes waaronder Laakdal, Heist-op-den-Berg, Riemst en Geel en leidde er Ć©Ć©nmansdiensten of maakte deel uit van grotere overkoepelende diensten. Een zeer grote variatie aan uitdagingen om een gemeente veiliger, vlotter, leefbaarder te maken kruisten zijn pad. Han beseft als geen ander dat de meeste projecten meestal geen rechtdoorlopende weg vormen tot op de eindbestemming maar dat belet hem niet om telkens het benodigde aantal drempels en hordes te overwinnen.Ā  Doorheen de jaren verwierf Han een ruime expertise in wegenis- en fietspadenprojecten, dorpsherinrichtingen, verkeersnetwerken, deelmobiliteit, vervoerregiowerking, wegencategorisering en parkeerbeleid. De wegcode kent geen geheimen voor Han. Han hecht belang aan een goede verkeersopvoeding en leidde diverse verkeerssensibilisatie en verkeerseducatieve projecten voor jong en oud tot een goed einde. Zowel in het eigen als bij andere besturen werd regelmatig een beroep gedaan op zijn expertise en werd hij regelmatig ingeschakeld als jurylid bij aanwervings- en bevorderingsexamens. Verder heeft Han sterke interesse in verkeersdata en verkeersmodellering, Mobility-as-a-Serviceprojecten, deelmobiliteit en de link tussen vakgebieden mobiliteit en stadsontwikkeling/ruimtelijke ordening.

Bij Mondea neemt Han zowel de rol van interim-manager als projectmanager op.

Sara Temmerman

Sara Temmerman studeerde in 2010 af als maatschappelijk werker waarna ze haar eerste professionele stappen zette bij de Vlaamse overheid. Als management assistent voor de afdeling Overheidsopdrachten leerde ze vnl. data verwerken, rapporteren en vervulde ze een ondersteunde rol in projecten. Vervolgens werkte ze er als HR deskundige met een focus op payroll en personeelsadministratie. In deze functie werkte ze ook mee aan het project ā€˜digitaal personeelsdossierā€™.

De mogelijkheid om lokaal een verschil te kunnen maken, lokte Sara naar het lokaal bestuur Aalst (1800 medewerkers). Ze startte er in 2011 als recruiter. Sara reorganiseerde het selectieproces, stelde functiebeschrijvingen op, coƶrdineerde en beheerde alle interne en externe aanwervingen en zette haar schouders mee onder diverse soft HR projecten. Ze stuurde de medewerkers van het team aan om enerzijds samen de doelstellingen te bepalen en anderzijds de voortgang te bewaken.

Als expert in werving en selectie gaf ze workshops, zowel aan medewerkers (ā€˜leren solliciterenā€™) als aan interne juryleden (ā€˜leren selecterenā€™). Als gecertificeerd PPA gebruiker, begeleidde ze het traject n.a.v. een grote verhuisbeweging om de front- en back- office medewerkers van de dienst Publiekswerking te (her)positioneren. Ze gelooft dat snelle, objectieve en kwalitatieve selectieprocedures mee zorgen voor een goede employer branding, een project waar ze doorheen de jaren ook aan gewerkt heeft.

Als projectleider mocht Sara, samen met de relevante partners, werken aan enkele uitdagende projecten zoals het digitaliseren en automatiseren van het selectieproces, het opmaken van een nieuwe rechtspositieregeling en het vormgeven van een nieuwe organisatiestructuur. Ook werd Sara tijdens de covid pandemie ingezet als coƶrdinator van het ā€˜corona meldpuntā€™ om een efficiĆ«nte personeelsinzet te garanderen en snel in te spelen op de HR noden.

Bij deze projecten verliest ze de diverse stakeholders en deadlines niet uit het oog en heeft ze aandacht voor een doelgerichte communicatie.
Sara heeft een brede interesse in HR. Daarnaast is ze als kritische denker sterk in het optimaliseren van de interne werking en zet ze in op mensgericht samenwerken.

Nathalie Decuyper

Nathalie Decuyper studeerde in 1998 af als maatschappelijk werker. Na een aantal tijdelijke opdrachten als consulent bij Randstad, loketbediende bij het ACV en opvoedster bij Spermalie verhuisde zij van Brugge naar Sint-Martens-Bodegem en startte ze in april 2002 als maatschappelijk werker bij OCMW Ninove.

Nathalie werkte bij het team activering waarbij ze o.a. instond om het doelpubliek via sociale tewerkstellingsmaatregelen terug in het reguliere arbeidscircuit te brengen. Naast het screenen van de verschillende kandidaten met het oog op een sociale of reguliere tewerkstelling bestond haar taak uit de prospectie en uitwerking van nieuwe samenwerkingsverbanden.

Binnen de sociale dienst van Ninove zette Nathalie nadien haar schouders als coƶrdinator kinderarmoede. De opvolging en uitwerking van een project rond huiswerkbegeleiding en dit in samenwerking met De Katrol was haar hoofdtaak.

Na 16 jaar in de hulpverlening was de tijd rijp geworden voor een nieuwe uitdaging en kon Nathalie starten bij de dienst personeel van de Stad Ninove als HR Deskundige.

Samen met haar collegaā€™s stond zij in voor de volledige organisatie van selectieprocedures waarbij alle aspecten zoals het opmaken van functiebeschrijvingen, het coƶrdineren van de overlegvergaderingen met de juryleden, de opmaak van interviewleidraden, de selectieprocedure zelf en motivatieverslagen en rapporten aan bod kwamen.

Naast het rekruteringsproces bestonden haar taken uit het up-to-date houden van de formatie en vervangingskader, de administratie en het onthaal van de nieuwe medewerker…

Nathalie werd ook ingeschakeld om samen met het managementteam het nieuwe organogram en de rechtspositieregeling vorm te geven. Een goede en correcte dienstverlening geven aan het personeel was en is voor haar de grootste prioriteit waarbij communicatie centraal staat.
Na 4 jaar als recruiter bij Ninove zette Nathalie begin 2022 de stap naar Hudson als HR officer onsite waar zij instond voor de rekrutering van verschillende medewerkers bij het Agentschap Justitie en Handhaving bij de Vlaamse Overheid.
Nathalie heeft een positieve mindset, neemt graag initiatief en is gedreven om projecten binnen een organisatie van A tot Z uit te werken. Hierbij is zij creatief ingesteld en gaat zij samen met de medewerkers op zoek naar een gedragen resultaat. Een open en transparante communicatie is voor haar heel belangrijk.

Jan Dreesen

Jan is Senior Expert bij MONDEA.

In 2011 behaalde Jan aan de KUL het diploma van Master TEW met als specialisatie Bedrijfseconomie en Strategie.
Jan heeft diepgaande kennis vergaard op het gebied van risico-, proces-, project-, asset, – en change management binnen de energie- en nutssector en dit respectievelijk bij Deloitte, Methis Consulting en Capgemini Invent.

Jan is tevens werkzaam geweest als Afdelingshoofd Milieu & Energie bij Stad Hasselt, waar hij verantwoordelijk was voor het opzetten van een duidelijke visie en strategie voor het managen van mensen en middelen ter realisatie van de stedelijke milieu-, en energiedoelstellingen.
Jan zijn sterke punten zijn het combineren van een analytisch inzicht met een hands-on aanpak en sterke communicatievaardigheden.

Bij Mondea neemt Jan de rol op van interim manager.

Elke Raeymaekers

Aanje Kints

Aanje Kints is senior expert binnen Mondea. Alvorens bij Mondea aan de slag te gaan, heeft zij diverse rollen opgenomen in de non-profit sector.

Voor haar komst naar Mondea was Aanje aan de slag als diensthoofd organisatie bij de gemeente Zulte (2010-2022). Zij stond daar in voor de coƶrdinatie en de leiding van de algemene administratie (personeel, secretariaat, ICT, communicatie en GIS) en de dienst schoonmaak. Zij nam een actieve rol op bij de uitwerking en de coƶrdinatie van het algemeen HR-beleid (o.a. opmaak rechtspositieregeling, arbeidsreglement, deontologische code, reglement tijdsregistratie, uniformiseren selectieprocedures, uitwerken en implementeren van een opvolgings- en feedbacksysteem, …). Daarnaast had zij ook een ondersteunende bredere juridische rol zowel voor de algemeen directeur als voor de diverse diensten van gemeente en OCMW (o.a. redactie diverse overeenkomsten, juridisch advies in diverse dossiers, …).

Sinds 2011 is zij actief als auteur en docent bij Uitgeverij Vanden Broele. Maandelijks schrijft zij een actuele bijdrage rond personeelszaken in de nieuwsbrief HRM Connect. Als expert personeelszaken heeft zij diverse publicaties op haar naam staan. Bovendien geeft zij regelmatig toelichting aan medewerkers in het werkveld.

Haar voeling met HR kreeg ze mee in haar functie als juridisch adviseur bij diverse sociale secretariaten, nl. Easypay (2008-2010) en CipalSchaubroeck (2001-2008). Het zoeken naar oplossingen voor personeelsvragen van lokale besturen stond centraal in deze job. Daarnaast volgde zij ook de ontwikkelingen op die een impact konden hebben op het loonpakket en werkte hiervoor samen met de software-ontwikkelaars. In deze functie gaf zij zowel inhouse als open opleidingen.

Voorheen was Aanje aan de slag als advocaat aan de Gentse balie. Hoewel haar specialisatie vooral in personen- en familierecht opgebouwd was, was zij een all round advocaat die voor de diverse rechtbanken en hoven de belangen van haar cliƫnten verdedigde.

Dagmar Van Ronsse

Dagmar Van Ronsse startte haar loopbaan als trainee bij MONDEA tijdens haar studies bestuurskunde en publiek management aan de universiteit Gent. Als leergierige jonge dame wou ze haar theoretische kennis omzetten in de praktijk. Met haar passie voor de publieke sector is ze bij MONDEA op de juiste plaats terechtgekomen.

Tijdens haar eerste maanden bij mocht ze al heel wat ervaring opdoen door Mondeanen te ondersteunen bij projecten. Dat ging van planmatig tot klantgericht te werk gaan, zelf sessies begeleiden, kortom: al doende leren! Met haar oog voor detail en doorzettingsvermogen zorgde ze voor goede ondersteuning binnen bijvoorbeeld het digibanken project voor stad Aalst.

Dagmar zal in haar verdere loopbaan haar interesse rond HR, team- en leiderschapsontwikkeling, dienstverlening en participatie- stakeholdermanagement ontwikkelen.

Tom Lefevere

Tom Lefevere is senior expert binnen Mondea. Alvorens hij bij Mondea aan de slag ging, nam hij verschillende rollen op in de non-profit sector.

Zo was hij aan de slag als directeur organisatie binnen Pleegzorg West-Vlaanderen (175 medewerkers) waar hij de diensten ICT, patrimonium, HR en de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk aanstuurde. Hij was er voornamelijk actief op het vlak van procesoptimalisatie, digitalisering en professionalisering van de organisatie. In de snelgroeiende organisatie bleek een nieuwe, wendbare en flexibele organisatiestructuur en -cultuur immers noodzakelijk. Een wezenlijk onderdeel daarvan was een traject rond leiderschaps- en teamontwikkeling.

Voordien (2017-2020) was Tom actief als HR-manager bij het maatwerkbedrijf Mariasteen (870 medewerkers). Hij was er verantwoordelijk voor de uitwerking en implementatie van een personeelsbeleid binnen de specifieke context van een maatwerkbedrijf. De belangrijkste uitdagingen voor Tom in deze periode waren de invoering van het maatwerkdecreet en de gevolgen ervan op het tewerkstellingsbeleid gecombineerd met de krapte op de arbeidsmarkt. Als lid van het directieteam bepaalde hij samen met zijn collegaā€™s de strategische lijnen van het bedrijf.

Het grootste deel van zijn professionele loopbaan (2002 ā€“ 2017) was Tom aan de slag bij de stad en het OCMW van Roeselare (670 medewerkers). Eerst als stafmedewerker personeel (2001- 2008) waar hij enerzijds ingezet werd binnen rekrutering en selectie en anderzijds mee vorm gaf aan het competentiemanagement, vormingsbeleid en het evaluatiesysteem. Daarna (2008-2017) als departementshoofd personeel en organisatie. In die functie stuurde hij de diensten personeelsbeheer, organisatieontwikkeling en de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk aan. Hij was er verantwoordelijk voor de opmaak van het jaarlijks personeelsbudget, werkte de rechtspositieregeling en een personeelsbehoeftenplan uit, voerde plaats- en tijdsonafhankelijk werken in, implementeerde een nieuwe organisatiestructuur en -cultuur, integreerde de diensten personeelsbeheer van stad en OCMW en was actief betrokken bij de verzelfstandiging van de bibliotheek en het zwembad wat betreft het personeelsluik. Gedurende een zestal maanden was Tom – in afwachting van de indiensttreding van een nieuwe collega- waarnemend departementshoofd facilitair beheer.