Nathalie Decuyper

Nathalie Decuyper studeerde in 1998 af als maatschappelijk werker. Na een aantal tijdelijke opdrachten als consulent bij Randstad, loketbediende bij het ACV en opvoedster bij Spermalie verhuisde zij van Brugge naar Sint-Martens-Bodegem en startte ze in april 2002 als maatschappelijk werker bij OCMW Ninove.

Nathalie werkte bij het team activering waarbij ze o.a. instond om het doelpubliek via sociale tewerkstellingsmaatregelen terug in het reguliere arbeidscircuit te brengen. Naast het screenen van de verschillende kandidaten met het oog op een sociale of reguliere tewerkstelling bestond haar taak uit de prospectie en uitwerking van nieuwe samenwerkingsverbanden.

Binnen de sociale dienst van Ninove zette Nathalie nadien haar schouders als coördinator kinderarmoede. De opvolging en uitwerking van een project rond huiswerkbegeleiding en dit in samenwerking met De Katrol was haar hoofdtaak.

Na 16 jaar in de hulpverlening was de tijd rijp geworden voor een nieuwe uitdaging en kon Nathalie starten bij de dienst personeel van de Stad Ninove als HR Deskundige.

Samen met haar collega’s stond zij in voor de volledige organisatie van selectieprocedures waarbij alle aspecten zoals het opmaken van functiebeschrijvingen, het coördineren van de overlegvergaderingen met de juryleden, de opmaak van interviewleidraden, de selectieprocedure zelf en motivatieverslagen en rapporten aan bod kwamen.

Naast het rekruteringsproces bestonden haar taken uit het up-to-date houden van de formatie en vervangingskader, de administratie en het onthaal van de nieuwe medewerker…

Nathalie werd ook ingeschakeld om samen met het managementteam het nieuwe organogram en de rechtspositieregeling vorm te geven. Een goede en correcte dienstverlening geven aan het personeel was en is voor haar de grootste prioriteit waarbij communicatie centraal staat.
Na 4 jaar als recruiter bij Ninove zette Nathalie begin 2022 de stap naar Hudson als HR officer onsite waar zij instond voor de rekrutering van verschillende medewerkers bij het Agentschap Justitie en Handhaving bij de Vlaamse Overheid.
Nathalie heeft een positieve mindset, neemt graag initiatief en is gedreven om projecten binnen een organisatie van A tot Z uit te werken. Hierbij is zij creatief ingesteld en gaat zij samen met de medewerkers op zoek naar een gedragen resultaat. Een open en transparante communicatie is voor haar heel belangrijk.

Jan Dreesen

Jan is Senior Expert bij MONDEA.

In 2011 behaalde Jan aan de KUL het diploma van Master TEW met als specialisatie Bedrijfseconomie en Strategie.
Jan heeft diepgaande kennis vergaard op het gebied van risico-, proces-, project-, asset, – en change management binnen de energie- en nutssector en dit respectievelijk bij Deloitte, Methis Consulting en Capgemini Invent.

Jan is tevens werkzaam geweest als Afdelingshoofd Milieu & Energie bij Stad Hasselt, waar hij verantwoordelijk was voor het opzetten van een duidelijke visie en strategie voor het managen van mensen en middelen ter realisatie van de stedelijke milieu-, en energiedoelstellingen.
Jan zijn sterke punten zijn het combineren van een analytisch inzicht met een hands-on aanpak en sterke communicatievaardigheden.

Bij Mondea neemt Jan de rol op van interim manager.

Elke Raeymaekers

Aanje Kints

Aanje Kints is senior expert binnen Mondea. Alvorens bij Mondea aan de slag te gaan, heeft zij diverse rollen opgenomen in de non-profit sector.

Voor haar komst naar Mondea was Aanje aan de slag als diensthoofd organisatie bij de gemeente Zulte (2010-2022). Zij stond daar in voor de co√∂rdinatie en de leiding van de algemene administratie (personeel, secretariaat, ICT, communicatie en GIS) en de dienst schoonmaak. Zij nam een actieve rol op bij de uitwerking en de co√∂rdinatie van het algemeen HR-beleid (o.a. opmaak rechtspositieregeling, arbeidsreglement, deontologische code, reglement tijdsregistratie, uniformiseren selectieprocedures, uitwerken en implementeren van een opvolgings- en feedbacksysteem, …). Daarnaast had zij ook een ondersteunende bredere juridische rol zowel voor de algemeen directeur als voor de diverse diensten van gemeente en OCMW (o.a. redactie diverse overeenkomsten, juridisch advies in diverse dossiers, …).

Sinds 2011 is zij actief als auteur en docent bij Uitgeverij Vanden Broele. Maandelijks schrijft zij een actuele bijdrage rond personeelszaken in de nieuwsbrief HRM Connect. Als expert personeelszaken heeft zij diverse publicaties op haar naam staan. Bovendien geeft zij regelmatig toelichting aan medewerkers in het werkveld.

Haar voeling met HR kreeg ze mee in haar functie als juridisch adviseur bij diverse sociale secretariaten, nl. Easypay (2008-2010) en CipalSchaubroeck (2001-2008). Het zoeken naar oplossingen voor personeelsvragen van lokale besturen stond centraal in deze job. Daarnaast volgde zij ook de ontwikkelingen op die een impact konden hebben op het loonpakket en werkte hiervoor samen met de software-ontwikkelaars. In deze functie gaf zij zowel inhouse als open opleidingen.

Voorheen was Aanje aan de slag als advocaat aan de Gentse balie. Hoewel haar specialisatie vooral in personen- en familierecht opgebouwd was, was zij een all round advocaat die voor de diverse rechtbanken en hoven de belangen van haar cli√ęnten verdedigde.

Dagmar Van Ronsse

Dagmar Van Ronsse startte haar loopbaan als trainee bij MONDEA tijdens haar studies bestuurskunde en publiek management aan de universiteit Gent. Als leergierige jonge dame wou ze haar theoretische kennis omzetten in de praktijk. Met haar passie voor de publieke sector is ze bij MONDEA op de juiste plaats terechtgekomen.

Tijdens haar eerste maanden bij mocht ze al heel wat ervaring opdoen door Mondeanen te ondersteunen bij projecten. Dat ging van planmatig tot klantgericht te werk gaan, zelf sessies begeleiden, kortom: al doende leren! Met haar oog voor detail en doorzettingsvermogen zorgde ze voor goede ondersteuning binnen bijvoorbeeld het digibanken project voor stad Aalst.

Dagmar zal in haar verdere loopbaan haar interesse rond HR, team- en leiderschapsontwikkeling, dienstverlening en participatie- stakeholdermanagement ontwikkelen.

Tom Lefevere

Tom Lefevere is senior expert binnen Mondea. Alvorens hij bij Mondea aan de slag ging, nam hij verschillende rollen op in de non-profit sector.

Zo was hij aan de slag als directeur organisatie binnen Pleegzorg West-Vlaanderen (175 medewerkers) waar hij de diensten ICT, patrimonium, HR en de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk aanstuurde. Hij was er voornamelijk actief op het vlak van procesoptimalisatie, digitalisering en professionalisering van de organisatie. In de snelgroeiende organisatie bleek een nieuwe, wendbare en flexibele organisatiestructuur en -cultuur immers noodzakelijk. Een wezenlijk onderdeel daarvan was een traject rond leiderschaps- en teamontwikkeling.

Voordien (2017-2020) was Tom actief als HR-manager bij het maatwerkbedrijf Mariasteen (870 medewerkers). Hij was er verantwoordelijk voor de uitwerking en implementatie van een personeelsbeleid binnen de specifieke context van een maatwerkbedrijf. De belangrijkste uitdagingen voor Tom in deze periode waren de invoering van het maatwerkdecreet en de gevolgen ervan op het tewerkstellingsbeleid gecombineerd met de krapte op de arbeidsmarkt. Als lid van het directieteam bepaalde hij samen met zijn collega’s de strategische lijnen van het bedrijf.

Het grootste deel van zijn professionele loopbaan (2002 ‚Äď 2017) was Tom aan de slag bij de stad en het OCMW van Roeselare (670 medewerkers). Eerst als stafmedewerker personeel (2001- 2008) waar hij enerzijds ingezet werd binnen rekrutering en selectie en anderzijds mee vorm gaf aan het competentiemanagement, vormingsbeleid en het evaluatiesysteem. Daarna (2008-2017) als departementshoofd personeel en organisatie. In die functie stuurde hij de diensten personeelsbeheer, organisatieontwikkeling en de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk aan. Hij was er verantwoordelijk voor de opmaak van het jaarlijks personeelsbudget, werkte de rechtspositieregeling en een personeelsbehoeftenplan uit, voerde plaats- en tijdsonafhankelijk werken in, implementeerde een nieuwe organisatiestructuur en -cultuur, integreerde de diensten personeelsbeheer van stad en OCMW en was actief betrokken bij de verzelfstandiging van de bibliotheek en het zwembad wat betreft het personeelsluik. Gedurende een zestal maanden was Tom – in afwachting van de indiensttreding van een nieuwe collega- waarnemend departementshoofd facilitair beheer.

Stijn Werbrouck

Stijn Werbrouck is senior expert binnen Mondea. Vanuit die rol staat hij voornamelijk in voor projecten binnen de brede vrijetijdssector. Stijn gaat graag evidence based en impactgericht te werk. De medewerkers verliest hij daarbij niet uit het oog.

Alvorens Stijn bij Mondea aan de slag ging, was hij als zwembadcoördinator (2000-2002) actief bij lokaal bestuur Zwevegem en als sportfunctionaris (2002-2015) bij lokaal bestuur Izegem. Hij was er de lead voor sportpromotie, sportbeleid en sportclubondersteuning. Hij schreef verschillende ambitienota’s en werd nauw betrokken bij de visieontwikkeling. Van 2015 tot 2017 was Stijn twee jaar actief als dienstverantwoordelijke beleid en communicatie voor de stad Izegem. Hij was woordvoerder van de stad en trekker en verantwoordelijke van het participatietraject Visie 2030, de ruimtelijke toekomststrategie voor Izegem.
Van 2017 tot 2021 was hij dienstverantwoordelijke bij de sportdienst van de stad Izegem. Daar gaf hij leiding aan de dienst sport en zat hij in de lead bij organisatiebrede projecten, Hij zetelde in het managementteam vrijetijd. Sinds 2019 is Stijn voorzitter sport voor het intergemeentelijk samenwerkingsverband Midwest. In 2021 was hij er parttime actief als coördinator, schreef hij het regionaal plan en lanceerde hij het project masterplan bovenlokale sportinfrastructuur. Dat project werd door de VVSG uitgeroepen tot doorbraakproject regiowerking 2021-2022.

Stijn was ook zelfstandig in bijberoep met zijn Sport en Advies bureau (2014 ‚Äď 2019), waar hij onder meer de businessplannen voor een aantal vzw‚Äôs schreef. Stijn is ook founder van Baristaz, een adviesbureau dat goed bestuur bij verenigingen wil versterken aan de hand van praktijkgerichte procesbegeleiding. Baristaz maakt vanaf 1 januari 2022 deel uit van Mondea.

Ine Plovie

Ine Plovie was jarenlang actief in diverse non-profit of overheidsorganisaties. Na een start in haar eerste liefde, de sportsector (Vlaamse atletiekliga) zette ze de stap naar de publieke sector in haar zoektocht naar meer maatschappelijke impact. Eerst als projectmanager recreatieve productontwikkeling bij Westtoer (autonoom provinciebedrijf voor toerisme en recreatie West-Vlaanderen) daarna in strategische en organisatiebrede functies bij stad Oostende (2011 ‚Äď 2017) en stad Brugge (2017-2021).
Werken aan organisatiebrede en beleidsdomeinoverschrijdende veranderingsprojecten vormen een rode draad door haar carrière. Haar ervaringen zijn dan ook zeer uiteenlopend: opmaak van een nieuw talentdetectiesysteem in de atletiek, opmaak van een recreatieve gebiedsvisie Bulskampveld en de Brugse Rand (resulteerde onder andere in de creatie van het landschapspark Bulskampveld in Beernem), een samenwerkingsproject rondom ketenmobiliteit tussen fietsverhuurders aan de Belgische kust, implementatie van de beleids- en beheerscyclus, programmabeheer digitalisering, de eerste Smart cities stappen in Oostende en tot slot het participatiebeleid en de gebiedsgerichte communicatie bij de stad Brugge.

In dat laatste wist ze zich als een kameleon aan te passen aan een bestuurswissel en aan het gewijzigde participatiebeleid. Onder andere dankzij ‚ÄėBuurt aan de beurt‚Äô, een ambitieuze buurtbezoektoer die doorgetrokken werd in alle communicatiekanalen van de stad, steeg het vertrouwen in het lokaal bestuur van 27% naar 49%. Ook de tevredenheid over de manier waarop de Bruggelingen geconsulteerd worden door het stadsbestuur kreeg een boost (van 33% naar 49% ‚Äď Stadmonitor 2021).
Ondertussen bleef er ook ruimte voor innovatievere experimenten zoals een participatieproject via tijdelijk gebruik op een oud militair domein in Zeebrugge -midden in de complexe context van de komst van een nieuwe zeesluis- maar ook de begeleiding van burgerbudgetprojecten.

Ine voelt zich op haar best in innovatieve projecten of complexe uitdagingen waarbij die de publieke ruimte of de dienstverlening aan de bewoner of bezoeker aanzienlijk moeten verbeteren. Daarbij komt haar expertise in stakeholdermanagement, communicatie en participatie heel erg van pas. Ze denkt graag out of the box en slaagt er als projectmanager en procesbegeleider in om vele partners, diensten, sectoren én burgers op één lijn te krijgen en zo de uitdaging samen te tackelen.
Als kersverse Mondeaan hoopt ze haar jarenlange expertise in verschillende contexten, besturen en projecten in te kunnen zetten. Ine wil samen met de besturen bouwen aan betere steden en gemeenten en de grote uitdagingen waar deze voor staan, aanpakken in samenwerking met alle partners.

Griet Van den Abeele

Griet Van den Abeele is senior consultant talent- en competentiemanagement. Ze is licentiate in de kunstwetenschappen en heeft zich de voorbije 16 jaar bijgeschoold in HR, competentiemanagement, werving en selectie en coaching.

In 2004 startte Griet haar HR-loopbaan bij de dienst vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse zaken. Als attaché op de personeelsdienst was ze er aanvankelijk verantwoordelijk voor het Nederlandstalig personeel van de centrale diensten (400 medewerkers). Ze stond in voor opvolging van het personeelsplan, werving en selectie, dagelijkse ondersteuning van medewerkers en leidinggevenden bij HR-gerelateerde vragen, … . Daarnaast was ze projectleider voor de implementatie van een nieuwe evaluatiecyclus (Ontwikkelcirkels) en de loopbaanhervorming voor niveau A. Na een interne herstructurering werd Griet bij de cel werving & selectie, verantwoordelijk voor alle selecties van zowel de centrale diensten als de gesloten centra.
In 2008 maakte Griet de overstap naar de private sector als consultant in een selectiekantoor. Twee jaar later kwam haar ervaring binnen de publieke sector opnieuw van pas als consultant binnen de cel Public sector bij Hudson. Ze was er van A tot Z verantwoordelijk voor het coördineren, begeleiden en uitvoeren van selectieprocedures bij zowel lokale besturen als de Vlaamse overheid. Griet deed ruim ervaring op in het zelfstandig opzetten en uitvoeren van de verschillende procedurele stappen eigen aan de sector: preselectie, schriftelijke proef, jurygesprekken, …. Daarnaast werd ze intern opgeleid tot gecertifieerd assessor. Griet heeft ruime ervaring in het werken binnen een overheidscontext. Begrippen als RPR, procedure, PV, motivatieplicht, …, zijn haar niet vreemd.
In 2013 maakte Griet de overstap naar een gelijkaardige functie bij Randstad Professionals. Als senior Talent & Assessment consultant nam ze naast selectieprocedures voor overheidsklanten, ook assessments af. Sinds midden 2015 is Griet zelfstandig en werkt ze onafhankelijk als consultant voor een breed scala aan selectie- en assessmentopdrachten. De focus op overheidsklanten is door haar expertise altijd aanwezig geweest. Griet neem zowel individuele screenings als grotere projecten inzake potentieelinschatting voor haar rekening.
In de periode¬†2014-2016¬†was Griet verantwoordelijk voor het organiseren en uitvoeren van de potentieelinschattingen voor Universiteit Gent (250 assessments in 2014 ‚Äď 200 assessments in 2016, uitgevoerd in de periode maart-juni) en de bevorderingsprocedures voor niveau D bij Waterwegen & Zeekanaal. Op vandaag wordt Griet ingeschakeld voor de selectie van verschillende profielen in diverse sectoren. Zij is vertrouwd met het screenen tot op niveau van middenkader en directie.
Griet is gecertifieerd en heeft eigen toegang tot het testplatform voor Belbin Teamrollen en Alti ‚Äď MBTI-profielen. Daarnaast is zij bekend met testmethodieken van Cebir, SHL, TMA, Thalento.

Matthias Vandamme

Matthias Vandamme is master in de politieke wetenschappen en master in management voor overheidsorganisaties. Als senior expert binnen Mondea neemt hij grote (veranderings)trajecten binnen organisaties voor zijn rekening. Daarnaast neemt hij de rol op van accountmanager groeiende organisaties. Hij staat in voor de contacten met de besturen, de kwaliteitsopvolging van trajecten en de actieve ondersteuning van de consultants. Voor hij bij Mondea aan de slag ging, nam Matthias verschillende rollen op in de publieke en private sector.

Tussen 2008 en 2015 begeleidde Matthias als meerdere lokale besturen en semi-publieke organisaties op het vlak van organisatieontwikkeling en veranderingsmanagement. Concreet begeleidde hij de (re)organisaties van teams, het traject van de integratie van gemeente en OCMW, voerde hij moderne HR-instrumenten in, werkte hij aan organisatiedesign,… Als betrouwbaar en veelzijdig interim-manager werd Matthias ook voor langere periodes ingeschakeld in technische uitvoerende diensten (Oostkamp en Kuurne) en een woonzorgcentrum (Wielsbeke). In 2014 ondersteunde Matthias ook gemeente en OCMW Ichtegem als interim-manager naar aanleiding van het vertrek van beide algemeen directeurs.

Van 2015 tot 2019 was Matthias als programmamanager aan de slag bij stad en OCMW Roeselare (650 medewerkers). In die rol was hij verantwoordelijk voor het opzetten en co√∂rdineren van organisatiebrede trajecten. Hij was een gangmaker in de omslag naar een slagkrachtige, resultaatgerichte, moderne en innovatieve organisatie met een andere manier van (samen)werken. Concepten rond de New World of Working, project- en programmamanagement en de digitale werkplek werden onder zijn begeleiding ge√Įntroduceerd. Daarnaast was Matthias verantwoordelijk voor de conceptuele ontwikkeling en implementatie van een multikanaal dienstverleningsmodel. Vanuit een stadsbreed programma realiseerde hij acties en projecten die samen als doel hadden de fysieke, telefonische en digitale dienstverlening te verbeteren. Verder ondersteunde hij als interne consultant en business partner collega‚Äôs van andere departementen bij complexe organisatievraagstukken en verbeterprojecten.

Voor zijn komst naar Mondea was Matthias aan de slag als departementsdirecteur ondersteunende diensten bij de Stad Oostende (1 700 medewerkers). Als lid van het MAT was hij er verantwoordelijk voor de directies HR, facility, ICT, bestuurszaken, catering en aankopen.
Tussen 2019 en 2021 was hij bovendien actief als HR-manager bij technologiebedrijf Stardekk. Als allereerste HR-manager in het bedrijf en lid van het managementteam speelde hij er een belangrijke rol in de professionalisering en uitbouw van het personeels- en organisatiebeleid. Binnen het bedrijf fungeerde Matthias als business partner voor het management en vormde hij de brug met de medewerkers.

Dorien Pauwels

Dorien Pauwels is master in bestuurskunde en publiek management. Door haar opleiding ontwikkelde ze een brede kennis over de publieke sector en het financi√ęle, strategische en juridische kader waarin deze organisaties navigeren. Gezien haar interesse voor personeel, volgde ze nog bijkomende opleiding met betrekking tot de rechtspositieregeling en een meer generieke opleiding HRM.

Dorien bouwde al heel wat ervaring op. Momenteel is ze aan de slag in Ninove waar ze instaat voor de implementatie van organisatiebrede HR-kaders en een nieuw arbeidsreglement opmaakt. Daarnaast was ze HR-manager ad interim in Maldegem. Vanuit die rollen heeft ze affiniteit met zowel de softe als harde HR-materie.
Het reilen en zeilen van de verschillende diensten binnen een lokaal bestuur zijn voor Dorien niet onbekend. Voor lokaal bestuur Wetteren werkte Dorien mee aan een centrumvisie. In Niel, was ze stafmedewerker organisatie en participeerde ze aan de opmaak van een omgevingsanalyse en meerjarenplan. Momenteel is Dorien daarnaast aan de slag in Dilbeek, waar ze de sector vrije tijd ondersteunt.

Dorien neemt graag initiatief, verwerft zelfstandig de kennis nodig om een project tot een goed einde te brengen en gaat er op een pragmatische en doelgerichte manier mee aan de slag. Om haar doelstellingen te bereiken gaat ze op een constructieve manier in dialoog met haar stakeholders en kan ze haar idee√ęn op een bevattelijke en enthousiaste manier presenteren en overbrengen.

Luk Gladines

Na zijn studies Politieke en Sociale Wetenschappen, ging Luk Gladines aan de slag bij Massive (nu Philips).
Door zijn leidinggevende en organisatorische capaciteiten werd Luk betrokken bij een aantal transitieprojecten zoals de sluiting van oude vestigingen. Luk deed er veel ervaring op in projectmanagement en change management. Zijn Greenbelt opleiding kwam in deze bijzonder van pas. Luk kent als geen ander het belang van de administratieve en communicatieve opvolging van dergelijke projecten.

In 2013 kondigde Philips een nieuwe reorganisatie aan waarbij logistieke en productiemiddelen werden verplaatst naar het oosten. Luk zag het als een opportuniteit om een nieuwe richting in te slaan. Vanuit zijn interesse in duurzaamheid, kwaliteit en milieu vatte hij in 2013 een Master in de milieuwetenschappen aan.
Na zijn studie nam Luk in 2015 een nieuwe rol op als consultant grondgebiedszaken bij lokale besturen, zowel in leidinggevende als in deskundige rollen. Tijdens diverse opdrachten als interim-manager bij onder meer de gemeenten Mol, Berlaar en Grimbergen, begeleidde hij het departement grondgebiedszaken. Luk zorgde voor de continu√Įteit van de dienstverlening en voor het tempo in lopende projecten. Hij verankerde de principes van goede organisatiebeheersing in de diensten. Bij opdrachten in het OCMW Halle, OCMW Turnhout of gemeente Putte werkte hij als deskundige op dossiers rond milieubeleid, patrimoniumbeheer, openbaar domein, vergunningen en lokale economie.

Binnen de organisaties waar hij werkt, wordt Luk enorm gewaardeerd. Naast de projecten die hij tot een goed einde brengt, zorgt hij ook voor rust en structuur in het team. Hij kan binnen teams meerdere leiderschapsstijlen toepassen, weet medewerkers te motiveren en werkt aan hun professionele ontplooiing. Luk begeleidde verschillende gemeentelijke medewerkers tijdens evaluatie- en bemiddelingstrajecten. Zijn professionaliteit, kennis van zaken en heldere rapporteringen maken dat hij niet enkel door collega’s maar ook door superieuren wordt gerespecteerd. Opdrachtgevers ervaren zijn projectmatige benadering van multidisciplinaire opdrachten en aandacht voor kwaliteitszorg als een meerwaarde. Luk heeft een rustige gereserveerde persoonlijkheid, werkt detaillistisch en is enorm gedreven. Hij behandelt zijn projecten diplomatisch en weet hoe belangrijk het is om met alle stakeholders in overleg te blijven. Hij haalt voldoening uit de uiteindelijke realisatie van zijn doelen en het feit dat alle stakeholders meestappen in het verhaal.

Jan Thijs

Jan Thijs is een ervaren manager met veel operationele expertise. Hij deed ervaring op bij grote en kleine (voornamelijk bouw)bedrijven.  Na zijn studies burgerlijk bouwkundig ingenieur en burgerlijk ingenieur industrieel beleid behaalde hij een master in real estate . Vanuit zijn studies werkte Jan zich in in zijn twee passies: vastgoed en aannemerij.

Jan startte in technisch-operationele functies om al snel door te groeien naar leidinggevende rollen. Hierin besteedde hij veel aandacht  aan strategie en leiderschap als hefbomen tot een gezonde bedrijfsvoering.

Jan wordt enthousiast van bouwen en dan vooral In de betekenis van organisaties uitbouwen en structureren. Zijn technische achtergrond combineert hij met zijn reflex om met mensen te connecteren en samen te groeien.

Hij¬†is een zeer ervaren en bekwame projectleider. Als snel was Jan de persoon die¬†de moeilijke dossiers voor zijn rekening nam, zowel op technisch als op organisatorisch vlak.¬†Voor Jan betekent ‚Äúbouwen‚Ä̬†iets achterlaten dat voortbestaat, in de twee betekenissen:¬†gebouwen bouwen, die een behoefte vervullen¬†en organisaties bouwen, die samen-werken naar een resultaat.

Bij Mondea neemt Jan de rol op van interim-manager.

Katrin Janssen

Katrin Janssen¬†heeft met haar diploma lerarenopleiding, een master in de politieke wetenschappen en een aanvullende opleiding communicatievaardigheden en leidinggeven een boeiende studieloopbaan. Daarnaast is ze DISC-gecertificeerd en gaat ze aan de slag met de resultaten van haar DISC-analyses, zowel individueel als op teamniveau . Een aanpak op maat gecombineerd met een sterk mensgerichte en positieve focus, maakt haar een ideale partner om ‚Äėopteamaal‚Äô te werken.

Katrin werkte onder andere als afdelingshoofd ondersteunende dienstverlening bij gemeente en OCMW Zoersel. In 2007 startte ze er als verantwoordelijke kwaliteitszorg. Daar was ze verantwoordelijk voor de dienst communicatie en onthaal. Vanaf 2011 werd ze verantwoordelijke voor de dienst communicatie, grafische vormgeving en ICT. In 2015 werd ze ook verantwoordelijk voor de dienst personeel en het secretariaat. Als kwaliteitscoach werkte ze in 2018 aan participatie, organisatiebeheersing en beleidsondersteuning. Naast haar ervaring in de publieke sector, startte Katrin ‚Äė‚ÄėFeestvarken vzw‚Äô op, een project waarbij ze zich, samen met andere enthousiastelingen, inzet in het bezorgen van verjaardagspakketten aan kinderen in armoede.

Dankzij haar ervaring als afdelingshoofd van de ondersteunende dienstverlening en als lid van het managementteam in een lokaal bestuur kent Katrin als geen ander de noden en processen die zich afspelen binnen gemeentebesturen en OCMW’s. In de vele projecten rond de inkanteling van OCMW’s in gemeentebesturen, zal Katrin haar expertise volop kunnen benutten.

Bart Spitaels

Bart Spitaels is freelance consultant en ondersteunt de experts van Mondea in projecten zoals de opmaak van een relanceplan, een personeelsbehoefteplan,. Daarnaast begeleidt hij diensten op uitvoerend en administratief vlak.

Bart was actief in het lokaal bestuur Aalst (1 800 medewerkers). Daar ondersteunde hij de opmaak en goedkeuring van een nieuw strategisch meerjarenplan voor het lokaal overheidsbedrijf Aalst. Via een doorgedreven intern-participatief traject Aalst ‚Äô20-‚Äė25 met het managementteam, diensthoofden, teamverantwoordelijken en inhoudelijke experten, werden in 2018 een omgevingsanalyse en een beleidsmemorandum klaargestoomd, als ambtelijke voorbereiding op de laatste fase van het traject. Hij was daarnaast ook verantwoordelijk voor het databeheer en de data-ontwikkeling van het lokaal bestuur.

Bart is nuchter, praktisch, hands-on en zeer resultaatsgericht. Ideaal om je projecten op het goede spoor te zetten.

Anne Van Beneden

Anne Van Beneden is master in de handelswetenschappen ‚Äď afstudeerrichting Human Resources Management. Ze behaalde een grootste onderscheiding met haar masterthesis ‚ÄėLoopbanen her-tekenen: Voorbij de beperkingen van een ‚Äúvrouw‚ÄĚvriendelijk‚ÄĚ personeelsmanagement (Promotor prof. dr. Chris Steyaert). Het eindwerk won de eerste prijs in de tweejaarlijkse VVO-wedstrijd en werd door Ced Samson (Kluwer) uitgegeven als speciaal themadossier binnen de HRM-reeks.

Anne Van Beneden heeft diverse, succesvolle werkervaringen op Europees, Vlaams en lokaal vlak.

Isabelle Michiels

Isabelle Michiels is expert mobiliteit. Vanuit die rol ondersteunt ze lokale besturen in het uitzetten van een mobiliteitsbeleid. Ontwikkelen van mobiliteitsvisies op vlak van parkeren, schoolomgevingen en snelheidsregimes zijn haar specialiteit. Daarnaast hebben projecten als Telraam, Route2School,… geen geheimen voor haar. Mobiliteit is bepalend voor de leefbaarheid van steden en gemeenten vindt Isabelle. Problemen voorkomen doe je bijvoorbeeld door in te zetten op verordeningen of fietsers en zwakke weggebruikers een duidelijke plaats te geven binnen het openbaar domein.

Voor Isabelle bij Mondea aan de slag ging was ze actief als mobiliteitsambtenaar bij gemeente Bornem. Haar eerste ervaringen deed ze op als administratief medewerker binnen het domein mobiliteit. Een reeks opleidingen later maakte Isabelle de overstap naar deskundige mobiliteit. Om haar kennis te verruimen, volgde Isabelle de graduaatsopleiding verkeerskunde en mobiliteit aan de VIVES Hogeschool in Kortrijk. Ze verkreeg een nog bredere kijk op alles wat met mobiliteit te maken heeft. Mobiliteit is zoveel meer dan louter de paaltjes op strategische plaatsen. Zij maakte er bij Bornem haar opdracht van om -samen met het bestuur- een visie uit te werken rond schoolomgevingen, snelheidsregimes en verkeerscirculatie in het centrum. Ook de fiets kreeg onder haar impuls meer aandacht.

Dat betrokkenheid en inspraak van groot belang zijn bij mobiliteitsingrepen is Isabelle niet vreemd. Een aanpassing van het mobiliteitsplan leidde tot een groots participatietraject. Een out of the boxtraject met on- en offline kanalen zorgde ervoor dat inwoners ook tijdens Corona hun stem konden laten horen.

Tot slot startte Isabelle ook verschillende projecten die de leefbaarheid van de gemeente verbeterden waaronder parkeeronderzoeken en onderzoek naar verkeersstromen in schoolomgevingen met de hulp van een drone.

Eva Poelemans

Eva Poelemans is actief als coach, trainer en consultant. Ze is occasioneel docent in de provinciale bestuursscholen en faciliteert regelmatig workshops. Haar focus ligt op de non- en semi-profit sector.

Eva is licentiaat in de rechten en volgde bijkomende opleidingen in change management en coaching. Voor ze als consultant aan de slag ging, was Eva actief in het lokaal bestuur van Scherpenheuvel-Zichem (300 medewerkers).

Als stafmedewerker (2008-2017) was ze er verantwoordelijk voor organisatiebrede trajecten zoals het opmaken en implementeren van het organisatiebeheersingssysteem, complexe veranderingstrajecten met multi-disciplinaire teams en opmaak van het meerjarenplan. Ze maakte deel uit van het managementteam en verving de secretaris bij diens afwezigheid. Vervolgens was Eva in Scherpenheuvel-Zichem actief als algemeen directeur van de stad en het OCMW (2018-2020). Ze gaf leiding aan de stads-en gemeentediensten, inclusief het autonoom gemeentebedrijf. Ze loodste het lokaal bestuur mee door de integratie-oefening stad en OCMW ‚ÄėScherp-Zicht‚Äô, met als speerpunten participatie, een gedragen missie en visie en een hedendaags organogram en HR-beleid. De interne werking werd aangepakt met de nadruk op effici√ęntie en digitalisering, zonder de klantvriendelijkheid uit het oog te verliezen.

Voor Eva aan de slag ging in Scherpenheuvel-Zichem deed ze ervaring op als wetenschappelijk onderzoeker bij de Antwerp Management School. Ze was daarnaast een aantal jaren advocaat aan de balie van Leuven. Ook hier lag haar focus op lokale besturen.

Eva’s persoonlijke waarden zijn verbinding, toekomstgerichtheid, integriteit en creativiteit. Al die aspecten combineert ze graag in haar erg diverse activiteiten.

Katleen Straetmans

Katleen Straetmans is senior expert bij Mondea. In de eerste 15 jaar van haar loopbaan was milieu dé focus van Katleen. Als bio-ingenieur ging ze eerst in een studiebureau aan de slag. Al snel groeide het besef dat ze op een meer structurele manier wilde bijdragen aan een betere wereld. De overstap naar de Gentse milieudienst was voor haar daarom een volgende logische stap. Door haar probleemoplossend vermogen, kwaliteitsvol werk en groot verantwoordelijkheidsgevoel groeide ze snel door naar de functie van directeur-manager.

Toen ze tot inzicht kwam dat de wereld verbeteren eerst en vooral bij jezelf begint, koos ze voor een nieuwe wending. Als loopbaan- en businesscoach ging Katleen zich verdiepen in persoonlijke ontwikkeling, (inter)relationele dynamieken en leiderschap. Sinds 2015 is ze zelfstandig loopbaancoach. Het meeste plezier beleeft Katleen aan opdrachten waar zowel het inhoudelijke/procesmatige als het intermenselijke aan bod komen.

Binnen Mondea begeleidt Katleen organisaties op vlak van strategie en organisatie en is ze interim-manager.

Stijn Strobbe

Stijn Strobbe is senior expert bij Mondea. Hij behaalde in 2019 een MBA aan de Vlerick Business School, een programma waarin managementvaardigheden en leadership ontwikkelen centraal staan.

Tijdens deze Executive MBA kon hij het ontwerp van businessmodellen vanuit het standpunt van de ondernemer koppelen aan zijn uitgebreide ervaring in de publieke sector en interesse voor organisatieontwikkeling. Die interesse uitte zich in eerste instantie in zijn initi√ęle academische vorming als master in de sociologie, met een focus op organisatiesociologie en een thesis over veranderingsprocessen in openbare besturen.

Zijn eerste professionele uitdagingen vond hij in verschillende projecten in de jeugdsector en als deskundige integrale jeugdhulp. De interesse in organisatieontwikkeling bracht hem vervolgens bij de stad Gent waar hij als projectleider kwaliteitsvolle besluitvorming verantwoordelijk was voor een stadsbrede administratieve reorganisatie en het daaraan gekoppelde change traject.

Na dit project ging Stijn in 2010 aan de slag als auditeur bij het Rekenhof in de thematische pijler (performance audit). Tijdens zijn loopbaan bij het Rekenhof was hij onder andere betrokken bij audits over de werking van de Kansspelcommissie, de CREG, de spoorwegmaatschappijen en het gevangeniswezen. Hij volgde er ook de opleiding Public Performance Auditing aan het Institut Universitaire International Luxembourg.

Voor hij startte bij Mondea nam Stijn de rol op als afdelingshoofd werken en werven bij de stad Ninove. Hij zetelde ook in het managementteam. Voor De Volkshaard voert hij een performance audit uit.

Geert Schepers

Geert Schepers¬†is master in de industri√ęle wetenschappen (industrieel ingenieur electromechanica optie procestechnieken).

Bij Coenen NV deed Geert ervaring op in de industriebouw. Nadien verruimde hij zijn kennis bij Deckx Algemene Ondernemingen NV in Dessel, een klasse 8 aannemer in burgerlijke bouwkunde en infrastructuurbouw.
Geert werkt al 25 jaar als ingenieur bij het lokaal bestuur Tessenderlo. Hij startte als afdelingshoofd gemeentewerken en was verantwoordelijk voor alle openbare aanbestedingen in wegenbouw, rioleringsinfrastructuur, gebouwen en technische installaties en voor de aankoop van machines en voertuigen voor de technische uitvoeringsdiensten. In 2012 groeit hij door tot sectorhoofd grondgebiedzaken en vandaag coördineert hij de grondgebonden afdelingen omgeving, mobiliteit, gemeentewerken en de technische buitendiensten, een team van 75 medewerkers. Als lid van het managementteam deed hij diepgaande ervaring op inzake personeelsbeleid en verwierf hij een ruime kennis van overheidsmanagement. Hij bezit een brede expertise in wegenbouw, rioleringsinfrastructuur, publieke gebouwen, technische installaties en facilitair beheer.

Overheden doen regelmatig beroep op zijn expertise. Zo wordt hij vaak gevraagd als organisator of jurylid bij aanwervings- of bevorderingsprocedures van vooral hogere technische profielen.

Karolien Dezeure

Karolien Dezeure is manager groeiende organisaties binnen Mondea. Vanuit die rol staat ze in voor de kwaliteitsopvolging van de projecten en ondersteunt ze de projectconsultants van het team. Karolien is doctor in de sociale wetenschappen en houdt er van evidence based te werken, zonder evenwel de medewerkers uit het oog te verliezen.

Alvorens bij Mondea aan de slag te gaan, was Karolien actief in het lokaal bestuur Aalst (1800 medewerkers). Eerst als coördinator stedelijk beleid (2011-2014) waar ze verantwoordelijk was voor organisatiebrede trajecten zoals de opmaak van het memorandum, coördinatie van de stedenfondsmiddelen, en het meerjarenplan. Daarna als directeur ondersteunende diensten (2014-2019).

Alvorens werkzaam te zijn in Aalst deed Karolien ervaring op als wetenschappelijk onderzoeker achtereenvolgens aan de KULeuven en aan de UGent met betrekking tot het topic ‚Äėlokale participatie‚Äô. Tijdens deze periode begeleidde Karolien diverse participatieve trajecten zowel in sociale organisaties als in steden. Betrokkenheid cre√ęren en samenwerken zijn bij Karolien dan ook geen loze begrippen.

 

Geert Drooghmans

Geert Drooghmans is manager sterke technische organisaties bij MONDEA. Hij is master in de industri√ęle wetenschappen (KUL-De Nayer) opties bouwkunde en landmeten.

Geert heeft meer dan 25 jaar ervaring als afdelingshoofd van de technische diensten van de gemeente Oud-Turnhout (manager techniek en ondersteuning), de gemeente Ranst, de gemeente Lint en de stad Hamont-Achel. Hij bouwde als lid van verschillende managementteams een uitgebreide ervaring op in personeelsbeleid en kennis van overheidsmanagement. Geert heeft een diepgaande expertise in wegenbouw, woningbouw, groenvoorzieningen en facilitair beheer. Overheden doen veelvuldig beroep op zijn expertise, onder andere als jurylid bij aanwervings- of bevorderingsprocedures.

Joos Gysen

Joos Gysen is zaakvoerder van Mondea, een joint venture tussen IDEA Consult en MONDEL. Joos is licentiaat bestuurskunde met aanvullende studies aan de KU Leuven en de Vlerick Leuven Gent Management School. Voor hij MONDEL en daarna Mondea oprichtte, was hij opleidingsdirecteur bij de Provincie Vlaams-Brabant en deed hij ervaring op als wetenschappelijk onderzoeker.

Verschillende overheden zoals agentschappen, gemeenten, OCMW, IVA, AGB, … deden al beroep op zijn ruime ervaring, zowel voor projecten rond visie- en strategie als -en vooral- voor de vertaling naar de werkvloer. Joos is gekend en gerespecteerd in tal van rollen. Je ontmoet hem in de rol van adviseur, trainer, procesbegeleider of expert, maar ook in die van initiator, project- en transitiebeheerder of interim-manager.

Tim Beullens

Tim Beullens is graduaat elektronica-ICT, met aanvullende studies aan de Vlerick Business School en JCI Training Institute Flanders.

Voor hij aansloot bij het Mondea-team was hij aan slag bij Cipal DV/NV. De voorbije jaren ontwikkelde Tim zijn capaciteiten als leider en inspirator/motivator. Hij bekleedde als kaderlid binnen de Cipal-groep verschillende managementfuncties. In een aantal veranderingstrajecten en strategische projecten nam hij de leiding in de rol van adviseur, coach, procesbegeleider, expert, initiator, project- en transitiebeheerder of interim-manager.¬†Binnen Mondea ondersteunde Tim al verschillende lokale besturen bij hun strategische aanpak op vlak van digitalisering en implementeerde hij ICT-oplossingen en vernieuwingstrajecten. Naast een brede technische expertise legt Tim als coach zijn focus vooral op mensen en teams, hun plaats in een organisatie en op de impact van veranderingstrajecten die gepaard gaan met digitalisering. Tim is Insights discovery practitioner en kan dit model inzetten bij coaching van leidinggevenden en bij het cre√ęren van een betere teambinding.

Sofie Claes

Sofie Claes¬†heeft zich van bij het begin van haar carri√®re gefocust op lokale besturen. Haar eerste stappen zetten ze binnen de provincie Antwerpen waar ze ruime ervaring opdeed in de departementen HR en financi√ęn. Functies die ze combineerde ze met een master in overheidsmanagement en ‚Äďbeleid.

Bij de gemeente Kapellen stond ze al snel aan het roer als gemeentesecretaris. In die functie evolueerde het bestuur naar een effici√ęnte en slagkrachtige organisatie. Haar focus legde Sofie op visie- en strategievorming, BBC, HR, ontwikkeling van medewerkers en een moderne en performante dienstverlening.

Eén project vormt de rode draad doorheen haar carrière: het dorpsontwikkelingsproject in het centrum van de gemeente met onder andere de bouw van een nieuw administratief centrum, een dienstencentrum en een polyvalente zaal. Hier kwamen haar sterktes tot uiting: visievorming, veranderingsmanagement en oplossingsgericht denken.

Sofie werkt resultaatgericht met aandacht voor het menselijke aspect. Ze heeft zin voor verantwoordelijkheid en is besluitvaardig.

Frank Truyts

Frank Truyts heeft een diploma lichamelijke opvoeding op zak, zodat de coachende manier van werken hem in het bloed zit. Met de juiste kwalificaties en didactische competenties loopt hij over van enthousiasme om zijn opgedane kennis te delen met anderen. Gedreven en met veel goesting werkt hij aan organisatieprojecten. Frank werkt al meer dan 25 jaar voor de publieke sector.

Frank startte zijn carrière bij de gemeente Putte als diensthoofd sport. Hij werkte er bestekken uit voor de sportaccomodaties en nam ook de projectopvolging van deze grote bouwprojecten voor zijn rekening. Nadien groeide hij door als clustercoördinator burger, gezin en vrije tijd waar hij gedurende acht jaar ervaring opbouwde binnen het managementteam. In 2012 -bij de overschakeling naar de BBC- werd Frank aangesteld als interne projectleider zodat hij ook op dat terrein de nodige bagage verzamelde.

De voorbije jaren was Frank voor Mondea projectleider van verschillende projecten rond organisatieverandering en cre√ęerde hij praktische oplossingen op het vlak van organisatie, strategie en veranderingsmanagement. Nieuwe informatietechnologie√ęn wekken zijn interesse en tracht hij te implementeren binnen een lokaal bestuur.

Pieter Verbist

Pieter Verbist is architect. Na zijn studies werkte hij tijdens zijn burgerdienst deels op de Sint-Lukas Werkgemeenschap (stedenbouw) en deels op het Sint-Lukas Archief (restauratie + archivering art-nouveauwoningen). Aansluitend leidde Pieter 19 jaar een eigen architectenbureau. Zijn focus lag voornamelijk bij particuliere werken met specialisatie renovatie en restauratie.
Daarna ging hij aan de andere zijde van het bouwen staan en draaide Pieter enkele jaren mee bij aannemingsfirma’s als projectleider en technisch directeur.

Voor de stap naar Mondea te maken, werkte hij als projectleider-architect voor het AGSO Antwerpen Patrimonium/Vastgoed.
Pieter bezit een brede expertise in bouwprojecten, bouwschade, brandschade en waardebepalingen en ook een brede interesse en kennis in groenvoorzieningen van ontwerp tot oplevering. Hij bouwde tot slot een ruime ervaring op binnen verschillende huisvestingsmaatschappijen.

Binnen Mondea neemt Pieter het management van bouwtechnische projecten voor zijn rekening. Hij staat in voor het opstellen en uitvoeren van projectplannen. Naast zijn uitstekende communicatieskills zet hij er zijn jarenlange ervaring en theoretische kennis van bouwtechnieken voor in. Zo zorgt Pieter ervoor dat de projecten niet alleen technisch goed lopen maar dat er ook maximaal wordt samengewerkt en dat projecten tijdig en kwaliteitsvol worden opgeleverd. Pieter treedt meestal op namens de bouwheer en laat aannemers, ontwerpers en stakeholders samen tot een succesvol project komen.

Pieter heeft binnen Mondea binnen de publieke sector zowel aan grote (huis voor actuele kunsten z33 te Hasselt) aan middelgrote (sporthal Lint) als aan kleiner projecten (Rumst, Knesselare, Aalter) gewerkt.