Search

Hallo, wij zijn MONDEA. Samen maken we publieke en social profit organisaties sterker.

Hoe gaan we te werk? Ontdek onze aanpak

Mondeaan Tine verenigt gemeente & projectontwikkelaars in Boom

Mondeaan Tine Vleugels is aan de slag in Boom. Ze neemt daar een taak op binnen onderhandelingsstedenbouw. Ze verzorgt vooroverleg inzake grotere omgevingsprojecten hoofdzakelijk stedenbouwkundige herontwikkelingsprojecten. Hierbij probeert Tine de gemeentelijke belangen en het algemeen belang te verenigen met de programmawensen van de projectontwikkelaar en de buurt.

Tine’s takenpakket bestaat uit het periodiek samenzitten op projectbesprekingen; het vooropstellen van ruimtelijke en programmatorische kwaliteitseisen; het aftoetsen van de juridische en historische context; het bezoeken van de ontwikkelingssites met architecten en ontwikkelaars, het aftoetsen van te nemen beslissingen met belangrijke stakeholders…

Wij vroegen Tine én de gemeente Boom hoe ze dit ervaren. Je leest het hier!

Vertel eens Tine, wat is het meest uitdagende aan deze opdracht?

Tine: “Het zoeken naar evenwicht tussen de ruimtelijke en maatschappelijke kwaliteit van het project, binnen de juridische context aan de ene zijde en aan de andere zijde het verenigen van de belangen van de diverse stakeholders die in zulke projecten rond de tafel zitten. Het eerste zit hem vooral in het bepalen van ruimtelijke criteria en randvoorwaarden voor de ontwikkeling op een bepaalde plek, steeds in overleg met de collega’s van de dienst omgeving, andere gemeentelijke diensten en de leden van het college van burgemeester en schepenen.

Wat is er reeds aanwezig in de omgeving, in welke mate is een schaal- of stijlbreuk te verantwoorden, hoe voorkomen we monofunctionele omgevingen, hoe zetten we aan tot duurzame verplaatsingen, klimaat…? De lijst met aandachtspunten groeit almaar verder.

Vervolgens is het een hele uitdaging om deze criteria te matchen met het programma dat de architect en de ontwikkelaar wensen te voorzien, binnen budget valt én resulteert in een voor de eindklant betaalbare ontwikkeling. Daarbij is het niet onbelangrijk om ook de voorwaarden en eisen van adviesinstanties, zoals de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoed Dienst (IOED) en het Agentschap voor Onroerend Erfgoed, in rekening te brengen. Vooraleer we cruciale beslissingen maken, betrekken we vaak ook de GECORO en de buurtbewoners.

Uitvoerbaarheid is belangrijk voor alle partijen: we willen allemaal ruimtelijke verbeteringen doorvoeren, dus verzeilen in patstellingen en veel tijd verliezen moeten we vermijden. We willen een gezamenlijk doel bereiken, steeds met dat evenwicht voor ogen.”

Merk je dat je job een echte impact nalaat?

Tine: “Absoluut! De impact van de opdracht is vooral merkbaar door het creëren van een opbouwende dialoog, een betere en integrale samenwerking en meer vertrouwen tussen interne én externe belanghebbenden. Zo ontstaat in eerste instantie een gezamenlijke gemeentelijke benadering op onderhandelingsstedenbouw en princiepsoverleg. Door vooraf intern alle belangen af te stemmen is het eisenpakket van de gemeente meteen duidelijk. Van circulatie op macroschaal tot gewenste vegetatietypes op microschaal.

Zo klopten we inmiddels als gemeente proactief een ruimtelijke ontwikkelingsvisie af voor het gebied “Bossen”, waarbij ik samen met het diensthoofd en de duurzaamheidsambtenaar de pen vasthield. Het college van burgemeester en schepenen kon door het nauwe overleg en de open communicatie met een gerust hart de betreffende visie goedkeuren en bekrachtigen.

Ook een bezoek ter plaatse is belangrijk om de eigenheden van de locatie en de omgeving goed te kunnen waarnemen. We merken dat zulke plaatsbezoeken soms te weinig aan de orde zijn bij door tijdsdruk op de dossiers en het beschikbare personeel.

Op basis van elke projectbespreking wordt vervolgens met de dienst omgeving afgetoetst of er overeenstemming is met de vooropgestelde kwaliteitseisen. Er volgt kort nadien een verslag naar alle partijen, zodat snel bijsturen mogelijk blijft. We voeren hiermee een hele open communicatie en spelen kort op de bal.”  

Pamela Piters, jij bent diensthoofd Omgeving bij gemeente Boom.

Hoe wordt de samenwerking met Tine ervaren?

Pamela: “Met Tine ervaren we een fijne samenwerking en communicatie. Tine begrijpt wat belangrijk is voor de gemeente. Ze stuwt zaken vooruit en vindt bijna altijd draagvlak bij de klanten (projectontwikkelaar, architect, burger) door haar menselijke aanpak. Tine legt hoge kwaliteitseisen en tegelijk helpt ze de klant op een vriendelijke en duidelijke wijze. Tine zal na elk overleg steeds een korte en bondige communicatie naar de klant in kwestie versturen, zo weet die precies waar hij verder mee aan de slag moet. Ook de vlotte samenwerking met de IOED en andere stakeholders is een groot pluspunt.

Tine voelt dingen goed aan en heeft zo al enkele strategische projecten kwalitatief helpen verbeteren. Ze vindt appreciatie en aansluiting bij de klant.”

Is er ook een klik op persoonlijk vlak?

Pamela: “Dat kan je wel stellen. Ook in het team, achter de schermen, ligt Tine goed in de groep. De samenwerking loopt vlot. Zowel de externe als de interne communicatie is fijn en verbindend, wat een positieve sfeer creëert. Dit gevoel hebben we trouwens over alle Mondeanen waar we mee samenwerken.”

Hoe verloopt de samenwerking praktisch?

Pamela: “Tine is één dag per week bij ons. Op die dag zitten we één uur samen om door de moeilijkste dossiers te lopen. Nu en dan doen we een princiepsoverleg samen. Ik heb het gevoel dat we heel complementair zijn. We trekken aan hetzelfde zeil, soms vanuit een andere invalshoek. Tine komt uit de ontwerpwereld waardoor zij eens andere, verfrissende criteria voor ruimtelijke kwaliteit hanteert. Samen vormen we een sterk team.”

Waar zit de grootste meerwaarde?

Pamela: “Doordat Tine belangrijkere princiepsvragen beantwoordt is de snelheid van de omgevings-antwoorden al sterk naar omhoog gegaan. Die responssnelheid werd als een pijnpunt ervaren in het vereleden en zorgde voor veel extra spanningen op onze dienst. Aangaande de proactieve ruimtelijke visie voor de wijk “Bossen”, kan ik me ook volledig aansluiten op wat Tine zei. We boekten daar plots grote vooruitgang t.o.v. vroeger. We hadden daar nooit tijd voor. Nochtans is proactief visies op ruimtelijke ontwikkeling opmaken zeer belangrijk voor een lokaal bestuur!

Enerzijds om de touwtjes in handen te houden, alvorens een projectontwikkelaar aan zet komt, en anderzijds om de laatste groene zones die er in de kern nog resten te beschermen. Een ruimtelijke visie voorafgaand aan princiepsvragen zou vroeger wel in ons hoofd gezeten hebben, maar nooit op papier gestaan hebben. Vroeger zouden wij dat mondeling, lees: niet altijd consequent hetzelfde, communiceren. Nu beschikken we over een heldere leidraad waardoor iedereen hetzelfde zegt. We werken nu ook aan de opmaak van een omgevingsleidraad voor de hele gemeente om onze visie nog duidelijker te kunnen formuleren en vooral de klant snel en consequenter verder te kunnen helpen!”

Zelf eens sparren over jouw omgevingsvraagstukken? Contacteer Werner Van Hoof via werner.vanhoof@mondea.be of +32 476 33 35 49.

Picture of Tine Vleugels
Tine Vleugels

Deze nieuwsberichten vind je wellicht ook interessant